VOOR WIE IS HET PASSEND ONDERWIJS?

Passend onderwijs is bedoeld voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren en ontwikkelen op school. Er zijn afspraken gemaakt over de hulp die alle scholen zelf bieden, dit heet basisondersteuning. Is deze ondersteuning niet voldoende? Dan kan extra ondersteuning nodig zijn. De scholen zijn aan zet bij het organiseren van de aanvullende hulp.

Meer informatie over basisondersteuning

Het kan zijn dat een leerling hulp nodig heeft bij: 

  • plannen en organiseren van schoolwerk
  • communicatie en contact met andere leerlingen
  • krijgen van een goed zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • omgaan met emoties
  • reguleren van gedrag
  • concentreren in de les
Aanmelden voor passend onderwijs

‘Onze dochter wordt makkelijk boos en vindt het daardoor moeilijk om te concentreren op haar schoolwerk. Met de extra begeleiding van haar coach lukt het haar beter met haar emoties om te gaan en het schoolwerk te maken.’

Praktijkonderwijs

Voor sommige leerlingen is het praktijkonderwijs de beste vorm van regulier voortgezet onderwijs. Praktijkonderwijs is praktisch, je leert minder ‘uit de boeken’. Alle leerlingen volgen een eigen ontwikkelplan. Leren, werken, zelfredzaamheid en vrije tijd zijn daarbij belangrijke aspecten. Zo wordt je goed voorbereid voor de maatschappij.

Om toegelaten te worden tot praktijkonderwijs, moet je voldoen aan een vastgesteld profiel. Het samenwerkingsverband beoordeelt of een leerling binnen dit profiel past en geeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af. Vervolgens kan een leerling voor het praktijkonderwijs worden ingeschreven.

‘Mijn leerling ziet er tegenop om naar school te gaan en maakt moeilijk vrienden. Door de extra training hiervoor op school te volgen, weet hij beter hoe hij sociaal contact kan maken en is naar school gaan weer veel leuker’.

Visuele, gehoor- of spraakproblemen

Extra ondersteuning voor blinde of slechtziende leerlingen of leerlingen met gehoor-, spraak- of taalproblemen wordt niet door het samenwerkingsverband geregeld. Heeft een leerling problemen met zien, horen, taal of spraak? Dan kunnen ouders het beste met de school overleggen hoe Visio, Bartimeus of Auris kunnen worden ingeschakeld. Het samenwerkingsverband voert regelmatig overleg met deze partijen om het aanbod van ondersteuning af te stemmen.

‘Mijn dochter heeft dyslexie. Ze kan op een reguliere school voor voortgezet onderwijs goed presteren door passende ondersteuning. Zo mag materiaal van sommige vakken luisteren in plaats van lezen en krijgt ze tijdverlenging bij toetsen’.