Aanmelden voor passend onderwijs

Passend onderwijs is bedoeld voor alle kinderen die extra hulp nodig hebben bij het leren op school. Hulp op school kan zijn:

Aanmelden basisondersteuning

Je meldt je kind als ouder schriftelijk aan bij de school van jouw keuze. Verwacht je dat jouw kind extra hulp of ondersteuning nodig heeft, dan geef je dit meteen bij het inschrijven al aan. Het samenwerkingsverband is op dit moment nog niet betrokken bij de hulp voor jouw kind. De hulp wordt door school geregeld vanuit de basisondersteuning.

Meer informatie over basisondersteuning

Informatie- en zorgplicht

Wanneer je jouw kind bij meerdere scholen hebt aangemeld, ben je verplicht dit bij het inschrijven op de scholen aan te geven (informatieplicht). In dit geval krijgt de school van de eerste voorkeur de zorgplicht. Dit wil zeggen dat die school de taak heeft om jouw kind een passende onderwijsplek te bieden. Lees meer informatie over zorgplicht onderaan deze pagina bij de veelgestelde vragen.

Aanmelden extra ondersteuning of speciaal onderwijs

Aanmelden voor extra ondersteuning via een arrangement of speciaal onderwijs gebeurt via een aanvraag bij het samenwerkingsverband. De school vult hiervoor een startdocument in. Het bestuur van de school verstuurt de aanvraag naar het samenwerkingsverband. De Toelaatbaarheids- en Adviescommissie (TAC) beoordeelt de aanvragen voor de arrangementen en voor het speciaal (basis)onderwijs en geeft advies aan het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband neemt het besluit op de aanvraag. Wanneer een arrangement wordt toegekend, ontvangt de school een ‘Arrangementstoekenning’. Wanneer een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs wordt toegekend, ontvangt de school een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Download het startdocument

Extra informatie bij de aanvraag

Je bent als ouder niet verplicht om voor deze aanvraag voor extra ondersteuning of speciaal onderwijs te tekenen. Op het moment dat je niet tekent, mogen de scholen geen (onderzoeks)verslagen van externen toevoegen. Zij mogen alleen interne verslaglegging toesturen. Wanneer je als ouders wél tekent, beschikt de Toelaatbaarheids- en Adviescommissie TAC over meer informatie, waardoor zij een goed advies kunnen formuleren.

Besluit

Bij de bespreking van de Toelaatbaarheids- en Adviescommissie (TAC) is een vertegenwoordiger van het bestuur van de school, de deskundige bevoegd gezag (DBG) (link naar anchor op de pagina ‘onderwijs met ondersteuning’) aanwezig. In principe zijn ouders niet aanwezig bij deze bespreking. Alleen wanneer het oogpunt van de ouders erg verschilt van het oogpunt van de school, kunnen ouders uitgenodigd worden voor deze vergadering. De school dient de aanvraag voor speciaal onderwijs in. Pas bij het besluit van de TAC wordt de keuze gemaakt tussen speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO). Bekijk in het stroomschema welke stappen er doorlopen worden voor het organiseren van speciaal onderwijs.

Bekijk het stroomschema 'Kind op school'

Bezwaar

Als de Toelaatbaarheids- en adviescommissie van het samenwerkingsverband (TAC) een besluit heeft genomen voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) en je bent het hier niet mee eens, kun je bezwaar maken. Als je na het indienen van het bezwaar nog niet eens bent met het samenwerkingsverband, kun je in beroep gaan tegen het besluit van de TAC. Als je het niet eens bent met het besluit op de aanvraag van een arrangement, kun je contact opnemen met de directeur en intern begeleider van de school om te kijken hoe het onderwijs passend gemaakt kan worden. Meer informatie hierover vind je in de bezwaarprocedure.

Download de bezwaarprocedure

Veelgestelde vragen

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben scholen zorgplicht gekregen. Dit betekent dat wanneer je jouw zoon of dochter aanmeldt op een school van jouw voorkeur en er extra ondersteuning nodig is, deze school verantwoordelijk is voor het zoeken naar een passende plek voor jouw kind. Daarbij gaan we uit van de volgende uitgangspunten:

  1. Er is ruimte op de school van aanmelding (de school is niet vol).
  2. Je respecteert de grondslag van de school.
  3. Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 3 jaar. Kinderen die jonger zijn, kunnen op een wachtlijst (‘lijst van vooraanmeldingen’) worden geplaatst.
  4. Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft.
  5. Je geeft bij de aanmelding aan dat je vermoedt dat jouw kind extra ondersteuning nodig heeft.
  6. Bij aanmelding op meerdere scholen geef je door bij welke school jouw zoon of dochter nog meer is aangemeld. De school van jouw voorkeur krijgt zorgplicht.

De zorgplicht gaat in op het moment dat duidelijk is dat jouw kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit kan zijn bij de aanmelding of wanneer jouw kind al op school zit.

De school heeft zorgplicht tot een passende plek voor jouw kind gevonden is. Dit kan betekenen dat er extra ondersteuning op de huidige school komt. Het kan ook betekenen dat er een andere school gevonden moet worden. Pas wanneer er passend onderwijs voor jouw kind georganiseerd is, vervalt de zorgplicht van de huidige school.

Nee. Dat is afhankelijk van de ondersteuning die de school kan bieden. Scholen beschrijven in hun schoolondersteuningsprofiel (SOP) wat ze aan extra ondersteuning kunnen bieden. Het kan voorkomen dat de huidige school geen passende plek kan bieden. Dan moet de school op zoek naar een andere passende plek voor jouw kind.

Een school beschrijft in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) welke ondersteuning ze kunnen bieden. Het kan voorkomen dat de school aangeeft niet meer de passende ondersteuning te kunnen bieden aan jouw kind. Zij hebben zorgplicht. Daarmee zijn ze verplicht om een andere passende plek te zoeken. Dat kan een andere reguliere basisschool zijn, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.