Onderwijs met ondersteuning

Wanneer het leren in de klas met de eerste hulp (basisondersteuning) nog niet goed gaat, is extra ondersteuning mogelijk.

Meer informatie over basisondersteuning

Extra ondersteuning

Wanneer extra ondersteuning nodig is, gaat de school met de ouders in overleg over hoe zij verwachten dat je kind zich zal ontwikkelen. De school praat met jou, kijkt naar de thuissituatie en doet eventueel aanvullend onderzoek. Na dit overleg stelt de intern begeleider van de school een plan op, dit heet een ontwikkelingsperspectief. Hierin staat welke doelen je kind zal kunnen halen en welke extra ondersteuning de school gaat inzetten om dit te bereiken. Denk hierbij aan coaching in de klas, extra oefenen met leermethoden of het trainen van sociale vaardigheden.

Extra geld

Om dit plan uit te voeren heeft de school extra geld nodig. Zij vragen deze financiële middelen aan bij het samenwerkingsverband. Het geld komt beschikbaar via een ‘arrangement’. Bij de aanvraag van het arrangement helpt de ´deskundige bevoegd gezag´ van de school. Soms kan het zijn dat de school ook met het extra geld de gewenste hulp niet kan bieden, maar een andere basisschool in het gebied rondom de woonplaats van de leerling wel. Een overstap naar de andere basisschool wordt dan besproken.

Speciaal onderwijs

Er zijn ook leerlingen waarvoor de extra ondersteuning nog niet voldoende is. Dan kan het beter zijn een overstap te maken naar speciaal onderwijs. School vraagt dan een ´Toelaatbaarheidsverklaring´ (TLV) aan bij het samenwerkingsverband. De Toelaatbaarheids- en adviescommissie (TAC) van het samenwerkingsverband beoordeelt de aanvraag. Na akkoord voor speciaal onderwijs kan een keuze worden gemaakt voor de school. Bekijk in het stroomschema welke stappen er doorlopen worden voor het speciaal onderwijs.

Bekijk het stroomschema 'Kinderen op school'

Veelgestelde vragen

Als de school een arrangement krijgt om je kind extra te ondersteunen, betekent dit dat school extra geld krijgt om ondersteuning in te kopen. In de toekenning van het arrangement staan doelen waar de school aan moet werken. School beslist zelf wie ze hiervoor inschakelen. Het kan zijn dat ze ondersteuning kopen om de leerkracht te ondersteunen, zodat de leerkracht beter voor jouw kind kan zorgen. Het kan ook zijn dat school iemand inhuurt om jouw kind extra ondersteuning te bieden. In praktijk komt vaak een combinatie van beide voor.

Een arrangement wordt altijd door de school aangevraagd waar jouw kind ingeschreven staat.

Na afloop evalueert de school of de doelen bereikt zijn en stelt de school vast of ze de ondersteuning voor jouw kind nu zelf kunnen bieden. Als dat zo is, wordt het arrangement afgesloten. Als er nog meer ondersteuning nodig is, vraagt school een verlenging van het arrangement aan bij het samenwerkingsverband.

Als je het niet eens bent met het genomen besluit, kun je contact opnemen met de schoolleiding van de school van jouw kind. Samen met hen kun je kijken naar wat school nu kan doen om passend onderwijs te bieden. Wanneer er een ‘Toelaatbaarheidsverklaring’ (TLV) is afgegeven door het samenwerkingsverband, kun je daar bezwaar tegen maken. Voor een arrangement is dat niet mogelijk.

Lees meer informatie over het maken van bezwaar op een beslissing van de TAC van het samenwerkingsverband op de pagina bezwaar indienen.

Een deskundige bevoegd gezag (DBG-er) is een medewerker van het schoolbestuur die de scholen helpt bij het organiseren van ondersteuning. Scholen kunnen bij haar/hem vragen stellen over passend onderwijs. Ook kijkt de DBG’er met school mee als er een aanvraag ingediend gaat worden bij het samenwerkingsverband.

Scholen stellen voor alle leerlingen voor wie extra ondersteuning nodig is, een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Dus bij extra ondersteuning die buiten de basisondersteuning valt.

Wanneer de eerste hulp (basisondersteuning) niet voldoende is, kan er extra ondersteuning worden aangevraagd. De school praat dan met jou, kijkt naar de thuissituatie en doet eventueel aanvullend onderzoek. Na dit overleg stelt de intern begeleider van de school een plan op, dit heet een ontwikkelingsperspectief. Hierin staat welke doelen je kind zal kunnen halen en welke extra ondersteuning de school gaat inzetten om dit te bereiken. Denk hierbij aan coaching in de klas, extra oefenen met leermethoden en het trainen van sociale vaardigheden.

Scholen voor regulier basisonderwijs stellen een ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben die buiten de basisondersteuning valt. Scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs hebben voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief.

De directeur van de school stelt het ontwikkelingsperspectief vast. Ook bespreekt de directeur met ouders hoe de ondersteuning en begeleiding eruit moet zien. Jij hebt hierbij instemmingsrecht. Jaarlijks wordt het ontwikkelingsperspectief door school met jou geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Als je het niet eens bent met het ontwikkelingsperspectief en je komt er met school niet uit, kun je terecht bij de onderwijsconsulenten of de geschillencommissie voor ouders van de school.