Onderwijs met ondersteuning

Wanneer het met de basisondersteuning nog niet goed gaat op school, is extra ondersteuning mogelijk. Er zijn drie vormen van extra ondersteuning georganiseerd door het samenwerkingsverband:

  • Extra ondersteuning op school
  • Trajectbegeleiding (begeleiding vanuit het samenwerkingsverband)
  • OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum Boost!)
Meer informatie over basisondersteuning

Extra ondersteuning

Wanneer extra ondersteuning nodig is, gaat de school met de ouders en leerling in overleg over hoe zij verwachten dat de leerling zich zal ontwikkelen. De school praat met de ouders en de leerling, kijkt naar de thuissituatie en doet eventueel aanvullend onderzoek. Na dit overleg stelt de ondersteuningscoördinator van de school een plan op, dit heet een ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin staat welke doelen een leerling zal kunnen halen en welke extra ondersteuning de school gaat inzetten om dit te bereiken. Denk hierbij aan coaching in de klas, extra oefenen met leermethoden of het trainen van sociale vaardigheden.

 

Trajectbegeleiding

Soms is de extra ondersteuning nog niet voldoende, Een begeleider vanuit het samenwerkingsverband bekijkt de situatie en ondersteunt bij het organiseren van de passende ondersteuning voor de leerling. Dit kan gaan om advies over de juiste ondersteuning of organisatie. Ook kan hierbij advies volgen voor het inzetten van jeugdhulp trajecten of een overstap naar het voortgezet speciaal onderwijs.

OPDC Boost!

Wanneer het op school met ondersteuning nog niet goed gaat met leren, kan een tijdelijke overstap naar het orthopedagogisch didactisch centrum in Waalwijk (Boost!) helpen. Boost! is bedoeld voor leerlingen die tijdelijk meer behoefte hebben aan ondersteuning in een rustige omgeving met minder leerlingen. Lees meer informatie over het OPDC Boost! in de folder.

Download de folder van OPDC Boost!

Voortgezet speciaal onderwijs

Er zijn leerlingen waarvoor de extra ondersteuning op school of de tijdelijke overstap naar het OPDC niet voldoende is. Dan kan het beter zijn een overstap te maken naar voortgezet speciaal onderwijs. School vraagt dan een ´Toelaatbaarheidsverklaring´ (TLV) aan bij het samenwerkingsverband. De ‘Adviescommissie Toelaatbaarheid’ (ACT) van het samenwerkingsverband beoordeelt de aanvraag en adviseert de directeur – bestuurder over het te nemen besluit. Na akkoord voor voortgezet speciaal onderwijs kan een keuze worden gemaakt voor de school voor voortgezet speciaal onderwijs en kunnen ouders hun zoon of dochter aanmelden op de school van hun keuze. 

 

Veelgestelde vragen

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Met de mentor kunnen ouders bespreken hoe het gaat met hun zoon of dochter. Wanneer er sprake is van extra ondersteuning dan bespreekt de mentor dit binnen de school met de ondersteuningscoördinator. Bij deze persoon kunnen ouders en leerlingen aankloppen voor alle vragen over de ondersteuning en de samenwerking tussen scholen. De ondersteuningscoördinator vormt samen met de schooldirectie de spil tussen de school en het samenwerkingsverband. Samen zijn zij ook de gesprekspartners voor de Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT) en andere scholen.

Scholen stellen voor alle leerlingen voor wie extra ondersteuning nodig is, een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Dus bij extra ondersteuning die buiten de basisondersteuning valt.

In het ontwikkelingsperspectief (OPP) staat welke doelen een leerling zal kunnen halen en welke extra ondersteuning de school gaat inzetten om dit te bereiken. Denk hierbij aan coaching in de klas, extra oefenen met leermethoden of het trainen van sociale vaardigheden.

De school stelt het ontwikkelingsperspectief op. Ook bespreekt de contactpersoon van de school met de ouders hoe de ondersteuning en begeleiding eruit moet zien. Ouders hebben hierbij instemmingsrecht. Jaarlijks wordt het ontwikkelingsperspectief door school met de ouders geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Als de ouders het niet eens zijn met het ontwikkelingsperspectief en de ouders komen er met school niet uit, kunnen zij terecht bij de ondersteuningscoördinator of eventueel bezwaar indienen bij de directie van de school.