Over ons

Het team van het samenwerkingsverband PO LHA staat iedere dag klaar voor ouders, scholen en onderwijs- en zorgprofessionals die zich inzetten voor een passende onderwijsplek voor kinderen uit de regio Langstraat, Heusden en Altena. Het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Langstraat Heusden Altena (PO LHA) is opgericht door de besturen van 50 scholen in de regio gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en Altena. Het gaat om 48 scholen voor basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal basisonderwijs. 

Werkwijze samenwerkingsverband

Met een team van ervaren en bevlogen medewerkers zorgen wij ervoor dat voor ieder kind de juiste plek in het onderwijs wordt georganiseerd. Zeker als het gaat om een kind wat extra ondersteuning nodig heeft bij het leren. Dit doen wij door te zorgen voor heldere procedures, afstemming met alle betrokken partijen en de juiste onafhankelijke adviezen. Het is onze passie ervoor te zorgen dat ieder kind in onze regio zo dichtbij mogelijk bij huis passend onderwijs kan volgen. 

Ondersteuningsplan 

In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat omschreven met welke visie wij inhoud geven aan passend onderwijs. 

Download het ondersteuningsplan

Taken samenwerkingsverband 

Het samenwerkingsverband zorgt er samen met de schoolbesturen voor dat alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek krijgen. Dit doen we op 4 manieren:

  1. Schoolbesturen krijgen geld om de basisondersteuning te versterken. Zo kunnen zij beter zorgen voor specifieke hulpvragen van leerlingen. Met deze middelen kunnen zij ook leernetwerken organiseren. In de leernetwerken kunnen leerkrachten, scholen en schoolbesturen van en met elkaar leren en zetten ze zich samen in voor optimaal onderwijs.
  2. Besturen krijgen geld voor extra ondersteuning. Bijvoorbeeld via ambulant begeleiders die met scholen meekijken naar welke aanpassingen voor een leerling nodig zijn en hoe deze georganiseerd kunnen worden. Ook kunnen schoolbesturen de extra ondersteuning voor een leerling bekostigen.
  3. Scholen kunnen bij ons samenwerkingsverband terecht voor een arrangement of ‘Toelaatbaarheidsverklaring’ (TLV). Dankzij een arrangement kunnen scholen extra begeleiding mogelijk maken voor leerlingen, zodat toch passend onderwijs mogelijk is. Deze extra begeleiding kent echter grenzen in hoeveelheid tijd en mogelijkheden. Daarom kan het soms beter zijn om een ‘Toelaatbaarheidsverklaring’ (TLV) af te geven en een overstap naar het gespecialiseerd onderwijs mogelijk te maken.
  4. Schoolbesturen krijgen geld voor deskundigheidsbevordering. Er is een bedrag per leerling voor het versterken van expertise via netwerken.

Overleg met de gemeenten

Het samenwerkingsverband werkt nauw samen met gemeenten maar ook alle partners in de zorg (zoals GGD, GGZ, Farent, MEE, Prisma etc). Er zijn meerdere overleggen per jaar met de diverse instanties. Zo gaat het samenwerkingsverband ook in gesprek met de gemeenten over het leerlingenvervoer, thuiszitters of jeugdzorg.

Thuiszitters

De samenwerkingsverbanden voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in onze regio werken samen aan het doel dat geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend plek in het onderwijs. Dit zijn het samenwerkingsverband PO LHA en samenwerkingsverband VO De Langstraat. Wij zoeken gezamenlijk continu naar oplossingen om samen met ouders, scholen, zorginstellingen en andere partners passend onderwijs te organiseren. In het ´thuiszitters protocol´ staat onze aanpak omschreven.

Download thuiszittersprotocol