Organisatie

Het samenwerkingsverband VO De Langstraat heeft een organisatiestructuur waarbij alle onderdelen elkaar versterken om het gezamenlijke doel te bereiken: een passende onderwijsplek voor elk kind, zo dicht mogelijk bij huis.

Bekijk de organisatiestructuur

Toezichthoudend bestuur

Het toezichthoudend bestuur van het samenwerkingsverband ziet erop toe dat de directeur-bestuurder haar maatschappelijke opdracht (het bieden van passend onderwijs) voldoende waarmaakt. Alle toezichthouders van de aangesloten scholen vormen samen het bestuur. Dat zijn:

 • De heer E. Verlangen (statutair voorzitter)
 • De heer J.M. de Bruin
 • De heer H. Hoekjen
 • De heer R. Engelse
 • De heer G. de Bont
 • De heer B. Razenberg
 • De heer I. van Riel
 • Mevrouw H. Adriaenssens (onafhankelijk extern voorzitter)

Je kunt contact opnemen met het toezichthoudend bestuur via het secretariaat van het samenwerkingsverband via 0416 – 760 770 of secretariaat@swvdelangstraat.nl.

Ondersteuningscoördinatoren (OCO)

De ondersteuningscoördinator zorgt ervoor dat de praktische uitvoering van de onderwijsondersteuning voor leerlingen in een school geregeld is en houdt overzicht.

Spil tussen de school en samenwerkingsverband
De ondersteuningscoördinator is belangrijk voor een school. Bij deze persoon kun je aankloppen voor al je vragen over de ondersteuning aan leerlingen, de ondersteuningsstructuur en de samenwerking tussen scholen. De ondersteuningscoördinator vormt samen met de schooldirectie de spil tussen de school en het samenwerkingsverband. Samen zijn zij ook de gesprekspartners voor de adviescommissie toelaatbaarheid (ACT) en andere scholen.

De taken verschillen per school
De ondersteuningscoördinator voert uitsluitend de taken uit die de school zelf vastlegt. Dat kan een uitvoerende functie zijn of uitvoerende en coördinerende rol ineen. Dit verschilt dus per school. Ondersteuningscoördinatoren nemen deel aan het ondersteuningscoördinatorenoverleg dat vanuit het samenwerkingsverband wordt georganiseerd.

Contactgegevens ondersteuningscoördinatoren
De contactgegevens van de ondersteuningscoördinator vind je op de website van de desbetreffende school, bekijk hiervoor de pagina ‘scholen’.

Bekijk de scholen op de kaart

Directeurenoverleg (DO)

De directeur-bestuurder voert het ondersteuningsplan uit, maar zij kan dit niet alleen. Dit doet zij in goed overleg met de directeuren van de scholen.

Ondersteuning afstemmen
De ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband moet aansluiten op de ondersteuning die op school aanwezig is en omgekeerd. Daarom dient het directeurenoverleg als adviesorgaan voor de directeur-bestuurder.

Van elkaar leren
De schooldirecteuren maken nadere afspraken met elkaar over de uitvoering van het ondersteuningsplan. Het directeurenoverleg is ook een plek waar scholen van elkaar kunnen leren en waar consultatie plaatsvindt.

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Elk samenwerkingsverband heeft een eigen medezeggenschapsraad. Dit heet de ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden van schoolbesturen. De leden zijn afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband. Lees hierover meer in het reglement ondersteuningsplanraad.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Suzanne Mulder – d’Oultremontcollege – ouder
Susanne van der Hijden – Dr. Moller college – personeel

Stichting Willem van Oranje Scholengroep
Trudi Strijbis – Willem van Oranje College – ouder
Petra Snaphaan-Moens – MET Praktijkonderwijs – personeel
Carin van de Water – Willem van Oranje College – ouder

Curio
Liza Edelbroek – Curio Prinsentuin – ouder
Remco van Kampen – Curio Prinsentuin – personeel

St. SG De Overlaat
Marloes van der Lee – De Overlaat – ouder
Marjan van der Laan – De Overlaat – personeel

Stichting Onderwijscentrum Leijpark
Lenny Mallens – OC Leijpark – personeel (voorzitter OPR)

Stichting Biezonderwijs
Martijn Martens – De Kracht – personeel

Download het statuut en reglement van de OPR

Vacatures OPR

 • Curio – Crio Prinsentuin – ouder
 • Stichting Onderwijscentrum Leijpark – vacature – ouder
 • Stichting Saltho Onderwijs – vacature – ouder
 • Stichting Saltho Onderwijs – vacature – personeel
 • Stichting Biezonderwijs  – vacature – ouder

Kandidaat stellen voor vacatures
Wil je je kandidaat stellen voor de OPR? Neem dan contact op met de MR van de school waar je zoon of dochter op zit. Zij kunnen je meer vertellen over de kandidaatstelling en verkiezing. Je kunt ook contact opnemen met de voorzitter van de OPR, Pieter van Dijk.

Stel je zelf kandidaat voor de OPR

Taken OPR lid

 • De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een MR-lid van school. Zo wordt onder meer verwacht dat een OPR lid vergaderingen voorbereidt, bijwoont, meedenkt en meepraat over het beleid en de onderwerpen die besproken worden. Een OPR lid heeft een open en actieve houding en kan het belang van eigen kinderen en/of eigen school opzijzetten.
 • De OPR beslist ook mee over het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband dat eens per vier jaar wordt opgesteld. Zonder OPR-besluit kan dit plan niet worden vastgesteld en uitgevoerd. In het ondersteuningsplan staat omschreven met welke visie en op welke wijze het samenwerkingsverband inhoud geeft aan passend onderwijs.
 • De OPR komt gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten duren meestal twee uur en vinden plaats in Kaatsheuvel. De voorbereiding van de vergadering vraagt minimaal dezelfde tijd. De OPR leden ontvangen een vergoeding van € 100 per bijeenkomst. Voor nieuwe OPR leden is een informatiepakket beschikbaar over de rol van de OPR.
 • De oudervertegenwoordiging wordt gekozen uit kandidaten van de schoolbesturen van het samenwerkingsverband. Iedere ouder met een kind op een school binnen het samenwerkingsverband mag zich namens het schoolbestuur kandidaat stellen. Een ouder die zich kandidaat stelt, hoeft geen lid te zijn van een MR of OR. Op basis van de ervaring die we over de afgelopen vijf jaar hebben opgedaan met de diverse onderwerpen in het ondersteuningsplan, roepen we met name ouders op die ervaring hebben met: financiën, zorg, gemeente en/of onderwijs, communicatie, juridische zaken of een dubbelrol als ouder/leerkracht.

Ondersteuningsplan

De OPR beslist mee over het ondersteuningsplan dat eens per vier jaar wordt opgesteld. Zonder OPR-besluit kan dit plan niet worden vastgesteld en uitgevoerd. In het ondersteuningsplan beschrijft het samenwerkingsverband welke ambities ze nastreeft in de komende periode om de ondersteuning voor leerlingen nog beter vorm te geven.

Bekijk het ondersteuningsplan