HOE WERKT HET PASSEND ONDERWIJS?

Bij het vinden van een passende onderwijsplek voor jouw kind, worden een aantal stappen doorlopen. Het kan zijn dat een kind nog niet op school is gestart of al langer op school zit wanneer deze stappen doorlopen worden.

Bekijk de folder 'Passend onderwijs'

MIJN KIND ZIT NOG NIET OP SCHOOL

In sommige situaties is het vóór de leeftijd van 4 jaar al bekend dat jouw kind op school extra hulp nodig zal hebben. Bespreek dan als je jouw kind gaat aanmelden op de school van je keuze of de gewenste extra hulp op die school geboden kan worden. Wanneer dit niet zo is, zal school op zoek gaan naar de juiste oplossing. Het kan zijn dat een andere school in het gebied wel de extra hulp kan bieden. Een andere oplossing kan zijn speciaal (basis) onderwijs. Wanneer speciaal onderwijs nodig is, vraagt de school een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband.

Bekijk in het stroomschema welke stappen er doorlopen worden voor het vinden van een passende onderwijsplek voor een kind tot 4 jaar.

Download het stroomschema 'voorschoolse opvang'

MIJN KIND ZIT OP SCHOOL

Wanneer je op school merkt dat het niet allemaal vanzelf gaat voor je kind, waar kun je dan terecht? Hoe gaat dat in zijn werk? Er zijn verschillende stappen mogelijk om jouw kind te helpen. Iedere stap kan voor jouw kind al de oplossing zijn, maar soms is een volgende stap nog nodig.

Stap 1

Je merkt dat er iets misgaat op school en ook thuis met je kind. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Met de leerkracht bespreek je deze zorgen en de leerkracht probeert hiervoor samen met jou een oplossing te vinden binnen de klas en ook thuis.

Stap 2

Na het gesprek met de leerkracht kan een vervolggesprek met een intern begeleider nodig zijn. Dit gebeurt wanneer de leerkracht merkt dat de bedachte oplossing (nog) niet het gewenste resultaat oplevert. De leerkracht vraagt dan aan de intern begeleider mee te kijken naar de situatie. De intern begeleider bekijkt welke mogelijkheden er zijn om hulp in te zetten binnen de school.

Stap 3

In sommige situaties is ook hulp van buiten de school nodig. De intern begeleider ziet dat er nog geen verbetering is in de situatie. In dit geval geeft de intern begeleider advies over welke hulp buiten de school nodig is voor ondersteuning.

Stap 4

De Deskundige Bevoegd Gezag (DBG-er) kan ook meekijken naar de situatie van jouw kind. Dit gebeurt wanneer de hulp nog niet voldoende resultaat geeft voor het kind en de ouders. De DBG-er bekijkt namens het schoolbestuur welke hulp er kan worden geregeld, aanvullend op de hulp op school en buiten school. Soms is de gewenste hulp beschikbaar op een andere reguliere school en kan overstappen een oplossing zijn.

Stap 5

Wanneer de aanvullende hulp nog niet de oplossing is voor jouw kind, dan kan het samenwerkingsverband helpen. Een arrangement maakt extra hulp of zorg van een specialist financieel mogelijk. Het schoolbestuur vraagt dit arrangement aan bij het samenwerkingsverband. Het kan ook voorkomen dat de hulpvraag van jouw kind meer aanpassingen op school vraagt dan mogelijk zijn. Dan kan het beter zijn om naar een andere school te gaan, zoals het speciaal (basis)onderwijs. Het schoolbestuur vraagt dan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan. De Toelaatbaarheids- en Adviescommissie (TAC) beoordeelt de aanvragen voor de arrangementen en voor het speciaal (basis)onderwijs en geeft advies aan het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband neemt het besluit voor het speciaal (basis)onderwijs.