Aanmelden voor passend onderwijs

Passend onderwijs is bedoeld voor alle kinderen die extra hulp nodig hebben bij het leren op school. Hulp op school kan zijn:

Aanmelden basisondersteuning

Een ouder meldt een kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Wanneer de ouders verwachten dat hun kind extra hulp of ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen bij het inschrijven al aan. Het samenwerkingsverband is op dit moment nog niet betrokken bij de ondersteuning voor een kind. De hulp wordt door school geregeld vanuit de basisondersteuning.

Meer informatie over basisondersteuning

Informatie- en zorgplicht

Ouders zijn verplicht bij het inschrijven op school aan te geven wanneer ze hun kind op meerdere scholen hebben aangemeld (informatieplicht). In dit geval krijgt de school van de eerste voorkeur de zorgplicht. Dit wil zeggen dat deze school de taak heeft om een passende onderwijsplek te organiseren. Lees meer informatie over zorgplicht onderaan deze pagina bij de ´veelgestelde vragen’.

Aanmelden voor extra ondersteuning

De mentor bespreekt wensen voor extra ondersteuning met de ondersteuningscoördinator van de school. De ondersteuningscoördinator stemt deze behoeften af met het ondersteuningsteam van de school, de leerling en de ouders. Vervolgens organiseert de ondersteuningscoördinator (eventueel in samenspraak met het samenwerkingsverband) de passende hulp.

Aanmelden voor voortgezet speciaal onderwijs

Aanmelden voor voortgezet speciaal onderwijs gebeurt via een aanvraag bij het samenwerkingsverband. Er wordt een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV VSO) aangevraagd. De gewenste school voor voortgezet speciaal onderwijs vult de TLV in en verzend de aanvraag naar het samenwerkingsverband. De Adviescommissie toelaatbaarheid (ACT) beoordeelt de aanvraag voor het voortgezet speciaal onderwijs en geeft advies aan de directeur bestuurder van het samenwerkingsverband of het VSO inderdaad de best passende onderwijsplek is voor de leerling op dat moment.

Extra informatie bij de aanvraag

Bij een aanvraag voor een TLV VSO is het belangrijk zoveel mogelijk informatie van een leerling beschikbaar te stellen aan het samenwerkingsverband, waaronder bijvoorbeeld onderzoeksuitslagen van externen. Het streven is dat ouders en school het eens zijn over de inhoud en bijlagen van de TLV VSO aanvraag. De school is verplicht met de ouders in gesprek te gaan over de TLV VSO aanvraag met als doel het samen eens te worden. Wanneer dit niet mocht lukken, mag school zonder toestemming van de ouders de TLV VSO aanvraag indienen, maar alleen met bijlagen uit het schooldossier. School is hierbij verplicht om de ouders en leerling te informeren over de stappen die worden genomen en de inhoud van het besluit van het samenwerkingsverband.

 

Besluit

Bij de bespreking van de Adviescommissie toelaatbaarheid (ACT) is een vertegenwoordiger van het bestuur van de school, meestal de ondersteuningscoördinator, aanwezig. In principe zijn ouders niet aanwezig bij deze bespreking. Alleen wanneer het oogpunt van de ouders erg verschilt van het oogpunt van de school, kunnen ouders uitgenodigd worden voor deze vergadering. De school dient de aanvraag voor een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voortgezet speciaal onderwijs in.

Bezwaar

Als de directeur bestuurder van het samenwerkingsveband een besluit heeft genomen om een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor voortgezet speciaal onderwijs (SVO) toe te kennen en de ouders zijn het hier niet mee eens, kunnen zij bezwaar maken. Als de ouders na het indienen van het bezwaar nog niet eens zijn met het samenwerkingsverband, kunnen zij in beroep gaan tegen het besluit van de Adviescommissie toelaatbaarheid (ACT). Meer informatie hierover vind je in de bezwaarprocedure.

Download de bezwaarprocedure

Veelgestelde vragen

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat wanneer ouders een leerling waarvoor extra ondersteuning nodig is schriftelijk aanmelden op een school, deze school verantwoordelijk is voor het zoeken naar een passende plek voor de leerling.

Bij de aanmelding van een leerling op een school moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

  1. Er is plaats op de school van aanmelding (de school is niet vol).
  2. Ouders respecteren de grondslag van de school.
  3. De leerling moet uitzicht hebben op het behalen van een diploma. Dit betekent bijvoorbeeld dat een leerling met een VMBO-advies niet toelaatbaar is tot het VWO.
  4. Ouders moeten bij de aanmelding aangeven dat ze vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft en welke ondersteuning van belang is.
  5. Bij aanmelding op meerdere scholen moeten ouders doorgeven bij welke school hun kind nog meer is aangemeld. De school die hun eerste voorkeur heeft, krijgt de zorgplicht.

Nee, dit is afhankelijk van de ondersteuning die de school kan bieden. Scholen beschrijven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) wat ze aan extra ondersteuning kunnen bieden. Het kan voorkomen dat de huidige of gewenste school niet de niet de passende ondersteuning kan bieden. Dan moet de school op zoek naar een andere passende setting voor de leerling. 

 

Ouders kunnen hun leerling aanmelden op de school van hun keuze. Elke school heeft een eigen aannamebeleid. Informeer op school naar de mogelijkheden.

Verwachten ouders dat extra ondersteuning nodig is voor hun zoon of dochter, dan is het belangrijk dit meteen aan te geven bij de aanmelding op de school. Wanneer de leerling wordt ingeschreven, dan stelt de school (na overleg met de ouders) een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Dit OPP is binnen zes weken na inschrijving klaar. In het ontwikkelingsperspectief (OPP) staat aan welke doelen met een leerling wordt gewerkt en welke extra ondersteuning de school gaat inzetten. Denk hierbij aan coaching in de klas, inzet van een gedragsdeskundige, schoolondersteuner of het trainen van sociale vaardigheden. Het kan ook zijn dat de school aangeeft dat zij de ondersteuning niet kan bieden. Zij zal dan met de ouders en leerling de mogelijkheden bespreken en op zoek gaan naar een passende onderwijsplek.

Nee, dat zijn scholen niet verplicht. Na de aanmelding onderzoekt de school of zij een passende plaats voor de aangemelde leerling kunnen bieden. Wanneer school op basis van het schoolondersteuningsprofiel besluiten geen passende plaats te kunnen bieden, is een school verplicht om een passend alternatief te zoeken.

De school heeft zorgplicht tot een passende plek voor een leerling gevonden is. Daarvoor geldt een wettelijke termijn van zes weken. Wanneer de school meer tijd nodig heeft kan deze verlengd worden met vier weken. De school moet natuurlijk wel de beschikking hebben over een volledig dossier van de leerling met alle gegevens over de achtergronden, de ondersteunings- en onderwijsbehoeften en de schoolloopbaan om te beslissen om de leerling in te schrijven en extra ondersteuning te bieden. Het kan ook betekenen dat er een andere school voor regulier of voortgezet speciaal onderwijs gevonden moet worden. Voor een toelating voor een school voor voortgezet speciaal onderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring’(TLV) nodig van het samenwerkingsverband. Pas wanneer er een andere passende school voor de leerling gevonden is, vervalt de zorgplicht van de huidige school.

De school gaat onderzoeken of een andere reguliere school voor voortgezet onderwijs deze leerling wel de juiste ondersteuning kan bieden. Als dat niet mogelijk blijkt, vraagt de school van aanmelding een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Bij de inschrijving van een leerling melden de ouders dat hun zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft. De school onderzoekt of zij de passende begeleiding kunnen bieden. 

Vragen over passend onderwijs kunnen ouders en leerlingen stellen aan de ondersteuningscoördinator op het voortgezet onderwijs. Wanneer deze de vraag niet kan beantwoorden, dan kan school ook altijd contact opnemen met het Ouder- en Jeugdsteunpunt van het samenwerkingsverband.