HOE WERKT HET PASSEND ONDERWIJS?

Bij het vinden van een passende onderwijsplek voor een leerling, worden een aantal stappen doorlopen. Het kan zijn dat een kind nog niet op school is gestart of al langer op school zit wanneer deze stappen doorlopen worden.

Bekijk de folder 'Passend onderwijs'

EEN KIND ZIT NOG NIET OP SCHOOL

In sommige situaties is het vóór de leeftijd van 4 jaar al bekend dat een kind op school extra hulp nodig zal hebben. De intern begeleider bespreekt dit voor de start op school met de ouders en de leerkracht. Hierbij wordt afgewogen of de huidige school de extra hulp kan bieden. Wanneer dit niet het geval is, kan het zijn dat een andere school in het gebied wel de extra hulp kan bieden. Een andere oplossing kan zijn speciaal (basis) onderwijs. Wanneer speciaal (basis) onderwijs nodig is, vraagt de intern begeleider samen met de Deskundige Bevoegd Gezag (DBG-er) een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband.

Bekijk in het stroomschema welke stappen er doorlopen worden voor het vinden van een passende onderwijsplek voor een kind tot 4 jaar. 

Bekijk het stroomschema 'Voorschoolse opvang'

EEN KIND ZIT OP SCHOOL

Wanneer een leerkracht merkt dat het niet allemaal vanzelf gaat voor een kind, welke stappen worden er dan doorlopen? Er zijn verschillende stappen mogelijk om een kind te helpen. Iedere stap kan voor een kind al de oplossing zijn, maar soms is een volgende stap nog nodig. 

Stap 1

Er gaat iets mis op school en ook thuis met een leerling. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Met de ouders bespreek je deze zorgen en je probeert hiervoor samen met de ouders een oplossing te vinden binnen de klas en ook thuis.

Stap 2

Na het gesprek met de ouders kan een vervolggesprek met een intern begeleider nodig zijn. Dit gebeurt je merkt dat de bedachte oplossing (nog) niet het gewenste resultaat oplevert. Je vraagt dan aan de intern begeleider om mee te kijken naar de situatie. De intern begeleider bekijkt welke mogelijkheden er zijn om hulp in te zetten binnen de school.

Stap 3

In sommige situaties is ook hulp van buiten de school nodig. De intern begeleider ziet dat er nog geen verbetering is in de situatie. In dit geval geeft de intern begeleider advies over welke hulp buiten de school nodig is voor ondersteuning.

Stap 4

De Deskundige Bevoegd Gezag (DBG-er) kan ook meekijken naar de situatie van een leerling. Dit gebeurt wanneer de hulp nog niet voldoende resultaat geeft voor het kind en de ouders. De DBG-er bekijkt namens het schoolbestuur welke hulp er kan worden geregeld, aanvullend op de hulp op school en buiten school. Soms is de gewenste hulp beschikbaar op een andere reguliere school en kan overstappen een oplossing zijn.

Stap 5

Wanneer de aanvullende hulp nog niet de oplossing is voor een leerling, dan kan het samenwerkingsverband helpen. Een arrangement maakt extra hulp of zorg van een specialist financieel mogelijk. Het schoolbestuur vraagt dit arrangement aan bij het samenwerkingsverband. Het kan ook voorkomen dat de hulpvraag van een leerling meer aanpassingen op school vraagt dan mogelijk zijn. Dan kan het beter zijn om naar een andere school te gaan, zoals het speciaal (basis)onderwijs. Het schoolbestuur vraagt dan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan. De Toelaatbaarheids- en Adviescommissie (TAC) beoordeelt de aanvragen voor de arrangementen en voor het speciaal (basis)onderwijs en geeft advies aan het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband neemt het besluit voor het speciaal (basis)onderwijs.

Veelgestelde vragen

Als ouders vermoeden dat hun kind op regulier onderwijs kan starten, melden zij hun kind aan bij de school van hun keuze. Wanneer een leerling op regulier onderwijs kan starten maar er wel extra hulp nodig is, neemt de school contact op met de DBG’er van de school van aanmelding. Deze DBG’er kan meekijken wat de mogelijkheden zijn om passend onderwijs op de reguliere school te bieden.

Als het niet zeker is dat regulier onderwijs een optie is en er mogelijk speciaal onderwijs of speciaal basis onderwijs nodig is, kan een adviesvraag bij de ‘Toelaatbaarheids- en Adviescommissie’ (TAC)ingediend worden. Bekijk de werkwijze en documenten van de TAC op de pagina ‘Downloads’. 

In het stroomschema ‘Voorschoolse opvang’ zijn de verschillende stappen voor passend onderwijs te lezen: Download het stroomschema.

Als een leerling op een reguliere voorschoolse voorziening zit (zoals een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal of bij een gastouder) melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze. Dat kan ook regulier onderwijs zijn. De reguliere basisschool onderzoekt of zij de hulp kunnen bieden of helpt ouders bij de verwijzing naar een andere passende basisschool. 

Als een leerling op een gespecialiseerde voorschoolse voorziening zit, zoals de behandelgroepen van Kentalis, het MKD of het ODC, neemt de gespecialiseerde voorziening contact op met het samenwerkingsverband. Zij kijken dan samen wat een passende school gaat zijn. 

In het stroomschema ‘Voorschoolse opvang’ zijn de verschillende stappen voor passend onderwijs te lezen: Download het stroomschema

Het is belangrijk dat de ouders de leerling bij de basisschool van hun voorkeur aanmelden. Bij voorkeur al wanneer de leerling 3,5 jaar oud is. De school krijgt dan zorgplicht en onderzoekt of zij passende ondersteuning kunnen bieden. Als daarvoor een arrangement nodig is, hebben zij voldoende tijd om dat aan te vragen. Lees een uitgebreide beschrijving in het Protocol van werkzaamheden TAC. Dit protocol kun je vinden op de pagina ‘Downloads’. 

Waarvoor kan een school een aanvraag indienen bij de TAC?

De commissie TAC behandelt een drietal aanvragen:

  1. Algemene adviesvragen
  2. Aanvragen van arrangementen
  3. Aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs.

Voor voorschoolse voorzieningen is het alleen mogelijk om adviesvragen te stellen bij de TAC. 

Vanuit een voorschoolse voorziening kan vanaf 3,5 jaar een aanvraag worden gedaan bij het samenwerkingsverband. Voorschoolse voorzieningen kunnen een adviesvraag indienen om te bespreken wat een passende onderwijsplek voor de leerling in dit samenwerkingsverband zou zijn.

Dit is waarschijnlijk een leerling met extra ondersteuningsbehoefte. Vanaf de aanmelding gaat de zorgplicht in en moet de school onderzoeken of zij een passende plek kunnen bieden. Als dat niet het geval is, is de school verplicht een passend alternatief te zoeken. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met het MKD.

De IB’er van de school heeft een account voor Tommy en kan via dat account aanvragen indienen. Als de IB’er nog geen account heeft, kan zij contact opnemen met het secretariaat van het samenwerkingsverband om een account aan te laten maken. 

Hiervoor vult de school deel 3 en 4 in van het ‘Document voor aanvraag en uitvoer van arrangementen’ (LINK) in. Zo kan een verlenging van het arrangement aangevraagd worden of een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) als de hulp op regulier onderwijs niet toereikend is. 

Voor een adviesvraag wordt het startdocument ingevuld en het bestuursverslag, net zoals voor een aanvraag TLV. Download alle bestanden op de pagina ‘Downloads’.

Er kan advies gevraagd worden over wat een passende plaats is voor een leerling (regulier onderwijs, SBO of SO). Ook kan aan de commissie advies gevraagd worden bij complexe problematiek en welk arrangement hierbij ingezet kan worden. Tot slot kan er ook advies gevraagd worden over de keuze tussen VO of VSO. Hiervoor wordt een lid van de ´Adviescommissie Toelaatbaarheid´ (ACT) van het voortgezet onderwijs toegevoegd aan de commissie.

Het uitgangspunt van het samenwerkingsverband is dat ouders op school meegenomen worden in het hele proces, waardoor er in gezamenlijk overleg een aanvraag tot stand komt. Gelukkig is dat in de meeste gevallen ook mogelijk. Het kan echter voorkomen dat ouders en school het niet eens kunnen worden. School heeft de verplichting om passend onderwijs te bieden aan de leerling. Als zij dat zelf niet kunnen of met een arrangement niet kunnen, zijn zij verplicht een andere passende plaats te zoeken. Daarom kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat een school besluit om zonder toestemming van ouders een TLV of arrangement aan te vragen. Omdat de zorgplicht bij scholen ligt, is het bij wet vastgelegd dat dit zonder toestemming van ouders mogelijk is. Het bestuur waar de school onder valt, moet echter wel altijd toestemming geven voor deze aanvraag en school moet aantoonbare inspanning hebben geleverd om met ouders overeenstemming te bereiken.