Aanmelden voor passend onderwijs

Passend onderwijs is bedoeld voor alle kinderen die extra hulp nodig hebben bij het leren op school. Hulp op school kan zijn:

Aanmelden basisondersteuning

Een ouder meldt een kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Wanneer de ouders verwachten dat hun kind extra hulp of ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen bij het inschrijven al aan. Het samenwerkingsverband is op dit moment nog niet betrokken bij de ondersteuning voor een kind. De hulp wordt door school geregeld vanuit de basisondersteuning. 

Meer informatie over basisondersteuning

Informatie- en zorgplicht

Ouders zijn verplicht bij het inschrijven op school aan te geven wanneer ze hun kind op meerdere scholen hebben aangemeld (informatieplicht). In dit geval krijgt de school van de eerste voorkeur de zorgplicht. Dit wil zeggen dat die school de taak heeft om een passende onderwijsplek te bieden. Lees meer informatie over zorgplicht onderaan deze pagina bij de ´veelgestelde vragen´.

Aanmelden gespecialiseerd onderwijs

Aanmelden voor extra ondersteuning via een arrangement of speciaal onderwijs gebeurt via een aanvraag bij het samenwerkingsverband. De school vult hiervoor een startdocument in. Het bestuur van de school verstuurt de aanvraag naar het samenwerkingsverband. De ‘Toelaatbaarheids- en Adviescommissie’ (TAC)beoordeelt de aanvragen voor de arrangementen en voor het speciaal (basis)onderwijs en geeft advies aan het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband neemt het besluit op de aanvraag. Wanneer een arrangement wordt toegekend, ontvangt de school een ‘Arrangementstoekenning’. Wanneer een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs wordt toegekend, ontvangt de school een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 

Download het startdocument

Extra informatie bij de aanvraag 

Ouders zijn niet verplicht om voor deze aanvraag voor gespecialiseerd onderwijs te tekenen. Op het moment dat ouders niet tekenen, mogen de scholen geen (onderzoeks)verslagen van externen toevoegen. Zij mogen alleen interne verslaglegging toesturen. Wanneer ouders wél tekenen, beschikt de ‘Toelaatbaarheids- en Adviescommissie’ (TAC) over meer informatie, waardoor zij een beter advies kunnen formuleren.

 

Besluit

Bij de bespreking van de ‘Toelaatbaarheids- en Adviescommissie’ (TAC) is een vertegenwoordiger van het bestuur van de school, de deskundige bevoegd gezag (DBG) aanwezig. In principe zijn ouders niet aanwezig bij deze bespreking. Alleen wanneer het oogpunt van de ouders erg verschilt van het oogpunt van de school, kunnen ouders uitgenodigd worden voor deze vergadering. De school dient de aanvraag voor speciaal onderwijs in. Pas bij het besluit van de TAC wordt de keuze gemaakt tussen speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO). Bekijk in het stroomschema welke stappen er doorlopen worden voor het speciaal onderwijs.

Bekijk het stroomschema 'Kind op school'

Bezwaar

Als de ‘Toelaatbaarheids-  en adviescommissie’ van het samenwerkingsverband (TAC) een besluit heeft genomen voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) en ouders of de school zijn het hier niet mee eens, kunnen zij bezwaar maken. Als de ouders of school na het indienen van het bezwaar nog niet eens zijn met het samenwerkingsverband, kunnen zij in beroep gaan tegen het besluit van de TAC. Als ouders het niet eens zijn met het besluit op de aanvraag van een arrangement, kunnen zij contact opnemen met de directeur en intern begeleider van de school om te kijken hoe het onderwijs passend gemaakt kan worden. Meer informatie hierover vind je in de bezwaarprocedure.

 

Download de bezwaarprocedure

Veelgestelde vragen

Zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, die extra ondersteuning nodig heeft, gaat de zorgplicht in. Ouders kunnen hun kind vanaf drie jaar aanmelden op een school. De school heeft zes weken de tijd om te onderzoeken of zij een passende plaats kunnen bieden en eventueel een alternatief te bieden. 

Nee, dat zijn scholen niet verplicht. Na de aanmelding onderzoekt de school of zij een passende plaats voor de aangemelde leerling kunnen bieden. Wanneer school op basis van het schoolondersteuningsprofiel besluit geen passende plaats te kunnen bieden, is een school verplicht om een passend alternatief te zoeken. De leerling hoeft dan niet ingeschreven te worden. Wanneer een school meer dan zes weken nodig heeft om een passende plaats te zoeken voor een leerling, kan deze termijn eenmalig met vier weken verlengd worden. In de tussentijd moet de leerling wel tijdelijk geplaatst worden op de school van aanmelding.

De school gaat onderzoeken of een andere reguliere basisschool (eventueel met een arrangement) deze leerling wel op kan vangen. Als dat niet mogelijk blijkt, vraagt de school van aanmelding een ‘Toelaatbaarheidsverklaring’ TLV aan bij het samenwerkingsverband voor het speciaal onderwijs (SO) of het speciaal basis onderwijs (SBO).

Bij de inschrijving van een leerling melden de ouders dat hun zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft. De school onderzoekt of zij de passende begeleiding kunnen bieden. Als ouders hiervoor cruciale informatie niet willen delen, mogen scholen de aanmelding ongedaan maken. Als de school meer gegevens nodig heeft, moet zij deze gegevens zelf via onderzoek (zoals bijvoorbeeld gesprekken met anderen betrokkenen) ophalen.