Onderwijs met ondersteuning

Scholen willen uiteraard het allerbeste onderwijs bieden aan alle kinderen. Een school heeft de plicht ervoor te zorgen dat het onderwijs passend is voor een kind. Het is de taak van een school om de hulp en ondersteuning die nodig is voor een kind te organiseren.

Meer informatie over basisondersteuning

Rol van het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband helpt scholen op verschillende manieren bij het geven van invulling aan passend onderwijs. Zo geeft het samenwerkingsverband geld aan scholen zodat zij zelf extra ondersteuning kunnen organiseren op school. Als deze ondersteuning niet voldoende is, kan de school een aanvraag indienen bij het samenwerkingsverband. De ‘Toelaatbaarheids- en adviescommissie’ (TAC) beoordeelt de aanvragen.
Het samenwerkingsverband zorgt voor:

  • advies
  • arrangement (extra geld)
  • TLV (verwijzing naar SBO of SO)

Rol van de scholen

Scholen richten zelf de ondersteuningsniveaus 1 t/m 4 goed in. De rol van de leerkracht is het signaleren van behoefte aan extra ondersteuning. Hierbij is afstemming met de intern begeleider van belang. De intern begeleider zorgt voor het organiseren van de extra ondersteuning in afstemming met de Deskundige Bevoegd Gezag (DGB-er).

Download het ondersteuningsplan

Ondersteuningsniveaus

Wanneer de ondersteuningsniveaus 1 t/m 4 niet voldoende helpen, kan de school een aanvraag indienen bij het samenwerkingsverband. Scholen kunnen via het schoolbestuur een aanvraag voor de ‘Toelaatbaarheids- en adviescommissie’ (TAC) indienen via het digitale systeem Tommy. Ook kan een school altijd contact opnemen met het samenwerkingsverband om mogelijkheden te bespreken. De school onderhoud contact met alle betrokken (zorg)professionals in de regio voor een goede afstemming over de ondersteuning voor de kinderen op de scholen. 

Rol van (zorg)professionals

In de zoektocht naar passend onderwijs is het van belang dat iedereen zijn rol juist vervuld. Wanneer je een situatie signaleert waarbij extra ondersteuning nodig kan zijn, is het belangrijk dit te melden bij de school. De school gaat dan samen met de ouders en intern begeleider op onderzoek uit wat de beste mogelijkheden zijn. 

Ontwikkelingsperspectief

In een ontwikkelingsperspectief staat omschreven welke doelen een leerling zal kunnen halen en welke extra ondersteuning de school gaat inzetten om dit te bereiken. Een reguliere basisschool stelt een ontwikkelingsperspectief op voor alle leerlingen die ondersteuning krijgen buiten de basisondersteuning. Scholen voor speciaal (basis-) onderwijs stellen voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief op.

Gespecialiseerd onderwijs

Er zijn ook leerlingen waarvoor de extra ondersteuning nog niet voldoende is. Dan kan het beter zijn een overstap te maken naar gespecialiseerd onderwijs. De school vult het startdocument in en dient deze in bij het samenwerkingsverband. De ‘Toelaatbaarheids- en Adviescommissie’ (TAC)van het samenwerkingsverband beoordeelt de aanvraag. Na akkoord voor speciaal onderwijs ontvangen de ouders de TLV zodat zij hun kind op de school naar keuze kunnen aanmelden.

Bekijk in het stroomschema welke stappen er doorlopen worden voor het gespecialiseerd onderwijs. Download stroomschema ‘Kind op school’.

Download het startdocument

Veelgestelde vragen

Met een arrangement krijgt een school extra geld om ondersteuning in te kopen. In de toekenning van het arrangement staan doelen waar de school aan moet werken. De school beslist zelf wie ze hiervoor inschakelen. Het kan zijn dat ze ondersteuning kopen om de leerkracht te ondersteunen, zodat de leerkracht beter op de leerling af kan stemmen. Het kan ook zijn dat school iemand inhuurt om de leerling extra ondersteuning te bieden. In praktijk komt vaak een combinatie van beide voor.

Een arrangement wordt altijd door de school aangevraagd waar de leerling ingeschreven staat of aangemeld is.

Na afloop evalueert de school of de doelen bereikt zijn en stelt zij vast of ze de ondersteuning voor de leerling nu zelf kunnen bieden. Als dat zo is, wordt het arrangement afgesloten. Als er nog meer ondersteuning nodig is, vraagt school een verlenging van het arrangement aan bij het samenwerkingsverband.

Als een school het niet eens is met het besluit op een aanvraag van een arrangement, kan er contact opgenomen worden met de voorzitter van de ´Toelaatbaarheids- en Adviescommissie´ (TAC). Bezwaar en beroep is alleen van toepassing op toelaatbaarheidsverklaringen (TLV). Neem dan contact met het samenwerkingsverband.

Bekijk de verschillende stappen voor bezwaar maken op de pagina bezwaar indienen.

Het ontwikkelingsperspectief wordt uiterlijk zes weken na plaatsing van een leerling of afgifte van het arrangement opgesteld.

Sinds 1 augustus 2017 moeten ouders instemmen met het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.

Ouders krijgen uitleg over het ontwikkelingsperspectief en het handelingsdeel met als doel dat zij het eens worden over de hulp die geboden wordt. Wanneer de ouders het ontwikkelingsperspectief nog niet ondertekend hebben, betekent dit niet dat scholen geen begeleiding hoeven te geven. Scholen moeten hun leerlingen in alle gevallen de nodige begeleiding bieden.

Wanneer je vragen hebt over de overgang van een leerling van het basisonderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) kun je terecht bij de beoogde VO school. In onze regio bestaat de werkgroep POVO. Zij hebben als doel de overgang van PO naar VO voor leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen. De werkgroep heeft een placemat ontwikkeld waarop de VO-scholen uit de regio zich kort presenteren. Op basis van deze informatie kun je contact opnemen met een beoogde passende VO-school, om de leerling anoniem te bespreken.Is het niet duidelijk of een leerling door moet stromen naar het VO of het VSO, kun je een adviesvraag indienen bij de ‘Toelaatbaarheids en Adviescommissie’ (TAC). Tijdens de bespreking zal ook een lid van de ‘Adviescommissie Toelaatbaarheid ‘ (ACT) voor het VO aansluiten om te kunnen adviseren over een passend vervolg.

De zorgplicht in het voortgezet onderwijs werkt in principe hetzelfde als in het basisonderwijs. Bij de aanmelding van een leerling op een school moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

  1. Er is plaatsruimte op de school van aanmelding (de school is niet vol).
  2. Ouders respecteren de grondslag van de school.
  3. De leerling moet uitzicht hebben op het behalen van een diploma. Dit betekent dat een leerling met bijvoorbeeld een VMBO-advies niet toelaatbaar is tot het VWO.
  4. Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft.
  5. Ouders moeten bij de aanmelding aangeven dat ze vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft.
  6. Bij aanmelding op meerdere scholen moeten ouders doorgeven bij welke school hun kind nog meer is aangemeld. De school die hun eerste voorkeur heeft, krijgt de zorgplicht.

Als niet aan de voorwaarden voor zorgplicht voldaan wordt, mogen scholen een leerling weigeren. Als de zorgplicht ingaat, kunnen scholen alleen op basis van hun schoolondersteuningsprofiel aangeven dat ze een leerling niet kunnen plaatsen. Zij moeten dan wel op zoek naar een andere passende plaats voor voortgezet onderwijs. Wanneer dat nodig is, zullen zij de leerling ook bespreken bij de  ‘Adviescommissie Toelaatbaarheid ‘ (ACT) voor het VO.