Voor wie?

Passend onderwijs is bedoeld voor alle kinderen die extra hulp nodig hebben bij het leren op school. Er zijn afspraken gemaakt over de ondersteuning die scholen bieden, dit heet basisondersteuning. Is dit niet voldoende? Dan kan extra hulp nodig zijn.

Meer informatie over basisondersteuning

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor de hulp op school niet voldoende is voor een leerling. Het kan zijn dat een leerling:

  • meer begeleiding, herhaling of langere tijd nodig heeft bij het maken van schoolwerk.
  • moeilijke dingen minder snel begrijpt dan gemiddeld op een basisschool verwacht wordt (minder hoge intelligentie).
  • door bijvoorbeeld Autisme, ADHD of ADD moeite heeft met het volgen van onderwijs.
  • een gemiddeld tot hogere intelligentie heeft, waardoor minder prikkels en meer structuur belangrijk zijn.
  • sociaal en emotioneel ondersteuning nodig heeft waarbij rust, voorspelbaarheid en duidelijkheid nodig zijn.
  • een taalachterstand, taalstoornis of een achterstand in ontwikkeling heeft.
Aanmelden voor passend onderwijs

‘Als leraar in groep 7 ben ik nauw betrokken bij mijn leerlingen. Ik zag al snel dat een leerling in mijn klas steeds meer moeite had met concentreren en zich steeds meer terugtrok. Hierover ben ik met hem, zijn ouders en de IB-er in gesprek gegaan. Door in te spelen op zijn behoeften aan meer rust en coaching te organiseren voor sociale vaardigheden voelt hij zich veel beter.´

Visuele, gehoor- of taalontwikkelingsproblemen

Een kind met visuele problemen (cluster 1) kan voor ondersteuning bij Visio of Bartimeus terecht. Voor een kind met gehoorproblemen of een taalontwikkelingsstoornis (cluster 2) is Auris de ondersteunende partij. Deze organisaties vallen niet onder passend onderwijs. Zij vallen dus niet onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Wel proberen we samen te werken waar mogelijk.

‘In mijn groep 5 klas zag ik een meisje dat steeds minder ging lachen, minder mee deed met activiteiten en steeds meer moeite had met het schoolwerk. Via de IB-er en in overleg met ouders is deze leerling getest op IQ en autisme. Hieruit kwam naar voren dat ze autisme heeft. Een overstap naar de SBO school in de buurt was een goede keuze, ze voelt zich daar heel fijn en heeft het ontzettend naar haar zin.’