Toelaatbaarheids- en Adviescommissie (TAC)

De Toelaatbaarheids- en Adviescommissie (TAC) geeft arrangementen voor reguliere scholen en toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal (basis)onderwijs af. Ook verstrekt de commissie onafhankelijk advies aan scholen/schoolbesturen. De commissie geeft haar advies via onze directeur-bestuurder. Hij neemt uiteindelijk het besluit over een aanvraag.

De commissie heeft een drietal functies:

  1. Het geven van advies
  2. Het toekennen van arrangementen
  3. Het afgeven van Toelaatbaarheidsverklaringen voor het gespecialiseerd onderwijs

DBG

De TAC-commissie ontvangt van school een dossier en gaat hierover met de deskundige bevoegd gezag (DBG) van de school in overleg om te kijken wat de best passende oplossing voor de leerling is.

Leerlingendossier

Het leerlingendossier dat de school bij de TAC indient, bestaat uit een aantal onderdelen.

  • Het startdocument
  • Het verslag van het gesprek over de leerling op bestuursniveau
  • Aanvullende relevante bijlagen.

Aanvraag indienen

School vult het startdocument in en dient de aanvraag in bij het samenwerkingsverband via een geautomatiseerd systeem genaamd Tommy. De school gaat hierover in overleg met ouders. De TAC vergadert om de week op donderdag. Twee weken daarvoor moet het dossier compleet en ingediend zijn. De precieze data kun je terugvinden in de jaarplanning.

Download de jaarplanning van TAC vergaderingen 2022-2023

TAC-leden

De TAC-commissie bestaat uit 4 leden met verschillende achtergronden:

  • S. Haak, orthopedagoog-generalist, lid TAC
  • S. de Haes, orthopedagoog, lid TAC
  • H. Schilt, maatschappelijk werker, lid TAC
  • D.C.M. Kloosterman MSc, onderwijskundige, voorzitter

Definitief besluit

Na afloop van de vergadering legt de TAC de adviezen voor aan de directeur-bestuurder. Hij neemt vervolgens het definitieve besluit. We streven ernaar om de beschikkingen binnen een week naar de school te verzenden. We gaan er vanuit dat school het besluit met de ouders bespreekt.

 

Veelgestelde vragen

Bij de TAC-vergadering zijn de commissieleden aanwezig en een vertegenwoordiger van het schoolbestuur. Voor regulier onderwijs of speciaal basisonderwijs is dat de Deskundige Bevoegd Gezag (DBG-er). Voor scholen voor speciaal onderwijs is dat de intern begeleider of gedragswetenschapper. In een enkel geval kunnen ouders ook aansluiten. Het gaat dan om situaties waarbij de visie van ouders op de aanvraag verschilt van de visie van school.

De commissie geeft advies aan de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. De directeur-bestuurder neemt een besluit over de aanvraag. Dit besluit wordt naar de scholen gestuurd.

Minimaal twee weken voor de vergadering, moet het dossier compleet en ingediend zijn. Dan wordt de aanvraag in de eerstvolgende vergadering besproken. Na deze vergadering heb je binnen een week het besluit binnen. Wanneer er aanvullende informatie nodig is, wordt het dossier aangehouden. Je hebt maximaal na zes weken een reactie van het samenwerkingsverband.

Indien er sprake is van crisis, kun je contact opnemen met het samenwerkingsverband. In overleg wordt gekeken wie welke stappen gaat nemen.