Organisatie

Het samenwerkingsverband PO Langstraat, Heusden en Altena heeft een organisatiestructuur waarbij alle onderdelen elkaar versterken om het gezamenlijke doel te bereiken: een passende onderwijsplek voor elk kind, zo dicht mogelijk bij huis.

Bekijk de organisatiestructuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht. Dat wil zeggen dat ze erop toeziet dat het samenwerkingsverband haar maatschappelijke opdracht (het bieden van passend onderwijs) voldoende waarmaken.

De leden

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen, te weten: 

 • Arwin Yu (voorzitter)
 • Robert Bool (plv. voorzitter)
 • Debby Mol
 • Hans Tijssen
 • Rob Westerlaken

Rooster van aftreden Raad van Toezicht SWV PO LHA

Contourenschets rol- en taakverdeling leden Raad van Toezicht SWV PO LHA

Directeur / Bestuurder

Jos van der Pluijm, de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband voert overleg met de schoolbesturen. Ook geeft Jos leiding aan management assistentes en beleidsadviseurs onderwijs en kwaliteit.

 

Deelnemersraad

De aangesloten schoolbesturen zijn vertegenwoordigd in de Deelnemersraad. Deze raad behartigt de belangen van de aangesloten scholen.

Op dit moment zijn zowel de DNR als de OPR  van SWV PO Langstraat Heusden Altena op zoek naar een secretaris. De secretaris heeft een proactieve rol in het voorbereiden van de vergaderingen, het maken van het verslag en de daaruit voortkomende acties. Via de link treft u de profielschets van de secretaris aan.

Inspraak

De Deelnemersraad heeft inspraak op het beleid van het samenwerkingsverband. Ze hebben hierbij inspraak op onder andere het ondersteuningsplan, de meerjarenbegroting en het toezichtkader.

Gevraagd en ongevraagd advies

De raad brengt ook gevraagd en ongevraagd (beleids)adviezen uit aan de directeur-bestuurder. Binnen de raad wisselen leden informatie en gedachten uit over het te voeren beleid.

Namenlijst deelnemersraad

 • Stichting Scala, voorzitter Henk van der Pas
 • Stichting Bravoo, Robert Venema
 • Vereniging Hervormd Christelijk Onderwijs Waspik (De Brug) Woulinda van Tiggelen
 • Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs te Sprang-Capelle en Kaatsheuvel (De Rank) Jacob Uijl
 • Stichting Talentis Ton Reijnen
 • Stichting Willem van Oranje Jan Maarten de Bruin
 • De Stroming VPCO in het Land van Heusden en Altena Martin de Kock
 • Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Lenard Huijzer
 • Stichting Leerrijk! Hans Staps
 • Vereniging tot Instandhouding School met de Bijbel Wijk en Aalburg Peter Molenaar
 • Stichting Biezonderwijs Gijs de Bont
 • Stichting Onderwijscentrum Leijpark Harry Hoekjen
 • Stichting Saltho Onderwijs Stan Hofkes
 • Stichting Mytylschool Gabriël Bas Razenberg
 • Stichting HUB Noordoost Brabant Rion Pennings

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Elk samenwerkingsverband heeft een eigen ondersteuningsplanraad (OPR). Een OPR heeft instemmingsrecht bij het vaststellen van het ondersteuningsplan (OP) en adviesrecht bij de aanstelling en ontslag van de leden van het bestuur en toezichthouders. De OPR bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden van schoolbesturen aangesloten bij het samenwerkingsverband. Een onafhankelijk voorzitter leidt de raad. De leden zijn afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband. Lees hierover meer in het medezeggenschapsreglement.

Bekijk het OPR medezeggenschapsregelement

Leden van de OPR

Wil je weten wie er in de OPR zitten? Of wil je weten welke vacatures er wellicht nog openstaan? Bekijk dan de lijst van samenstelling.

Download de lijst samenstelling OPR

Vacatures OPR

Op dit moment is de Ondersteuningsplanraad  van SWV PO Langstraat Heusden Altena op zoek naar een technisch voorzitter en een secretaris. De OPR hecht grote waarde aan een externe voorzitter die in staat is om de OPR vergaderingen procesmatig en doelgericht te leiden. Hierbij de link met de profielschets van de technisch voorzitter.

De OPR en DNR van SWV PO Langstraat Heusden Altena zijn op zoek naar een secretaris. De secretaris heeft een proactieve rol in het voorbereiden van de vergaderingen, het maken van het verslag en de daaruit voortkomende acties. Via de link treft u de profielschets van de secretaris aan.

Ook zijn er binnen de OPR verschillende vacatures bij de ouder- en personeelsgeleding. 

Kandidaat stellen voor vacatures

Wil je je kandidaat stellen voor de OPR? Neem dan contact op met de MR van de school waar je kind op zit. Zij kunnen je meer vertellen over de kandidaatstelling en verkiezing. Voor meer informatie kandidaatstelling kun je contact opnemen met de secretaris van de OPR.

 

Stuur een e-mail naar info@barte-interim.nl

Taken OPR lid

De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een MR-lid van school. Zo wordt onder meer verwacht dat een OPR lid vergaderingen voorbereidt, bijwoont, meedenkt en meepraat over het beleid en de onderwerpen die besproken worden. Een OPR lid heeft een open en actieve houding en kan het belang van eigen kinderen en/of eigen school opzijzetten.

De OPR beslist ook mee over het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband dat eens per vier jaar wordt opgesteld. Zonder OPR-besluit kan dit plan niet worden vastgesteld en uitgevoerd. In het ondersteuningsplan staat omschreven met welke visie het samenwerkingsverband inhoud geeft aan passend onderwijs. 

De OPR komt gemiddeld 5 keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten duren maximaal 2,5 uur en vinden plaats in Kaatsheuvel. De voorbereiding van de vergadering vraagt minimaal dezelfde tijd. Het vergaderseizoen wordt jaarlijks geopend met een gezellig diner. De OPR leden ontvangen een onkostenvergoeding van € 18 per bijeenkomst. Voor nieuwe OPR leden wordt een scholingsmoment  georganiseerd over de rol van de OPR.

De oudervertegenwoordiging wordt gekozen uit kandidaten uit het hele samenwerkingsverband. Iedere ouder met een kind op een school binnen het samenwerkingsverband mag zich kandidaat stellen. Een ouder die zich kandidaat stelt, hoeft geen lid te zijn van een MR. Op basis van de ervaring die we over de afgelopen 5 jaar hebben opgedaan met de diverse onderwerpen in het ondersteuningsplan, roepen we met name ouders op die ervaring hebben met: financiën, zorg, gemeente en/of onderwijs, communicatie, juridische zaken of een dubbelrol als ouder/leerkracht.

Ondersteuningsplan

De OPR beslist mee over het ondersteuningsplan dat eens per vier jaar wordt opgesteld. Zonder OPR-besluit kan dit plan niet worden vastgesteld en uitgevoerd. In het ondersteuningsplan beschrijft het samenwerkingsverband welke ambities ze nastreeft in de komende periode om de ondersteuning voor leerlingen nog beter vorm te geven.

Download het ondersteuningsplan