Thuiszitters

De vier gemeenten (Loon op Zand, Waalwijk, Heusden en Altena) en de twee samenwerkingsverbanden passend onderwijs (SWV VO De Langstraat en SWV PO LHA) verbinden zich via het ‘thuiszittersprotocol’ aan de ambitie (het ‘waarom’) dat in de regio geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Een sluitende aanpak (het ‘wat’) begint bij het centraal stellen van het kind. Steeds moeten oplossingen worden gezocht vanuit het recht van het kind op een passend (onderwijs en zorg) aanbod. Ouders, en waar mogelijk het kind zelf, worden vanaf het begin betrokken bij het realiseren hiervan.

Wat is een thuiszitter? 
Binnen samenwerkingsverband onderscheiden we drie typen thuiszitters:

Relatief verzuim: we spreken van relatief verzuim als een leer- of kwalificatieplichtige leerling die op een school is ingeschreven, ongeoorloofd afwezig is (spijbelen). Scholen moeten het verzuim melden als leerlingen meer dan zestien uur in vier weken ongeoorloofd hebben verzuimd. Deze gevallen – waarin de leerlingen meer dan zestien uur ongeoorloofd verzuimen in vier weken – zijn geteld.

Langdurig relatief verzuim: een langdurig relatief verzuimer is een ingeschreven leerling die langer dan vier weken ongeoorloofd verzuimt. Voor deze leerlingen geldt dus een ‘wachttijd’ van vier weken, voordat ze als langdurig relatief verzuimer tellen. Tot die tijd tellen ze wel mee voor het relatief verzuim (zie hierboven). Bij deze groep is meer aan de hand dan spijbelen. Deze kinderen zitten echt lang thuis.

Absoluut verzuim: van absoluut verzuim is sprake als een leer- of kwalificatieplichtige jongere niet op een school staat ingeschreven. Al vanaf de eerste dag dat een leerplichtige jongere niet op een school is ingeschreven, is sprake van absoluut verzuim, ongeacht de duur van het absoluut verzuim. Gemeenten zijn gevraagd absoluut verzuim als gevolg van administratieve onvolkomenheden daarin niet mee te nemen.

Wie moet een thuiszitter melden en waar? 
Scholen moeten een thuiszitter melden bij DUO. Elke twee maanden vraagt het samenwerkingsverband zowel bij leerplichtambtenaren als de scholen een overzicht van de thuiszitters op. Ook meldt een school een thuiszitter direct bij het samenwerkingsverband.

Wat doet het Samenwerkingsverband voor thuiszitters? 
Op het moment dat er een thuiszitter wordt gemeld bij het samenwerkingsverband, organiseert zij een overlegtafel. Tijdens dit overleg wordt er gekeken welke stappen ondernomen kunnen worden om de leerling zo snel mogelijk weer terug op school te krijgen. Ook kan school een adviesvraag aan de Adviescommissie Toelaatbaarheids (ACT) stellen om te kijken wat de best passende oplossing is voor de leerling. Meer informatie is te vinden in het Thuiszittersprotocol.

Onze nieuwsbrief ontvangen?