Zorgplicht

Op 1 augustus 2014 is door de overheid met de invoering van de wet passend onderwijs de zorgplicht ingevoerd. Dit houdt in dat schoolbesturen (in de praktijk de scholen) de verantwoordelijkheid krijgen om een leerling, van wie het schoolbestuur (in de praktijk de school van aanmelding) aangeeft dat die leerling extra ondersteuning nodig heeft, een passend arrangement aan te bieden. Dit aanbod moet gedaan worden bij de aanmelding of als de leerling al op school zit en blijkt dat er extra ondersteuning nodig is.

De school heeft de plicht om de ondersteuningsbehoeften van de aangemelde leerling te onderzoeken en na te gaan of zij de leerling een passende plaats en passende ondersteuning kunnen bieden. Van de kant van de school waar de leerling nog staat ingeschreven wordt verwacht dat alle informatie wordt verstrekt die relevant is en die een goed beeld kan schetsen van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Indien blijkt dat de school waar de leerling is aangemeld geen passende plaats kan bieden, dan is het aan de school na te gaan of die passende plaats wel geboden kan worden op een andere school voor regulier voortgezet onderwijs of voor voortgezet speciaal onderwijs. Uiteraard wordt in die fase van onderzoek een goed overleg gevoerd met de ouders van de leerling. In overleg met de ouders kan door de school ook een ondersteuningsvraag gesteld worden aan het samenwerkingsverband.

Het extra ondersteuningsaanbod van de school (indien dat gewenst of nodig is voor de leerling) moet gedaan worden na maximaal 6 weken. De mogelijkheid bestaat deze termijn beargumenteerd te verlengen met 4 weken. Ouders melden hun kind minimaal 10 weken voor de aanvang van het schooljaar aan bij de school van hun keuze. Wanneer het schoolbestuur na 10 weken nog geen besluit heeft genomen dan heeft de leerling recht op tijdelijke plaatsing, totdat de school (in formele zin het schoolbestuur) een goede plek voor de leerling heeft gevonden.

Zorgplicht is dus trajectplicht, en geen acceptatieplicht!

Indien blijkt dat de school waar de leerling is aangemeld geen passende plaats kan bieden, dan is het aan de school na te gaan of die passende plaats wel geboden kan worden op een andere school voor regulier voortgezet onderwijs of voor voortgezet speciaal onderwijs. Uiteraard wordt in die fase van onderzoek een goed overleg gevoerd met de ouders van de leerling. In overleg met de ouders kan door de school ook een ondersteuningsvraag gesteld worden aan het samenwerkingsverband.

Het extra ondersteuningsaanbod van de school (indien dat gewenst of nodig is voor de leerling) moet gedaan worden na maximaal 6 weken. De mogelijkheid bestaat deze termijn beargumenteerd te verlengen met 4 weken. Ouders melden hun kind minimaal 10 weken voor de aanvang van het schooljaar aan bij de school van hun keuze. Wanneer het schoolbestuur na 10 weken nog geen besluit heeft genomen dan heeft de leerling recht op tijdelijke plaatsing, totdat de school (in formele zin het schoolbestuur) een goede plek voor de leerling heeft gevonden.

Zorgplicht is dus trajectplicht, en geen acceptatieplicht!

Ouders melden zich schriftelijk aan en zijn verantwoordelijk om de school zo volledig mogelijk te informeren. Zij geven naar waarheid aan of zij weten of er iets te melden is over hun kind dat mogelijk consequenties heeft of kan hebben voor het onderwijs. Het bestuur heeft het recht ouders om (aanvullende) informatie te vragen.

Indien ouders structureel weigeren om mee te werken aan het onderzoek, dan houdt de zorgplicht op een gegeven moment op.

Onze nieuwsbrief ontvangen?