Ontwikkelingsperspectief

In de wet passend onderwijs zijn afspraken gemaakt over het werken met een OPP. Het gaat hierbij om een plan waarin de school aangeeft welke de extra en aanvullende activiteiten zijn voor leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte.

 

Wettelijke aspecten OPP

Een OPP moet volgens de wet passend onderwijs gemaakt worden voor de volgende leerlingen:

  • voor elke leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs moeten scholen een OPP vaststellen binnen 6 weken na inschrijving van de leerling;
  • voor elke leerling in het praktijkonderwijs en speciaal basisonderwijs moet het bevoegd gezag een OPP vaststellen binnen 6 weken na inschrijving van de leerling;
  • voor elke leerling in het regulier onderwijs die extra ondersteuning nodig heeft, moet het bevoegd gezag een OPP vaststellen binnen 6 weken na inschrijving van de leerling;
  • voor elke leerling die tijdelijk is geplaatst op een andere school of instelling (bijvoorbeeld een OPDC Boost!), moet het bevoegd gezag het OPP vaststellen binnen 6 weken na definitieve plaatsing van de leerling.


Wat omvat het OPP?

Het instrument om inzichtelijk te maken hoe tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en op welke wijze passend onderwijs wordt geboden is het OPP. Daarin wordt op basis van de werkprincipes van handelingsgericht werken een schets gegeven van in ieder geval de volgende onderdelen:

  • bevorderende en belemmerende factoren;
  • de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften;
  • het verloop van de schoolloopbaan;
  • reeds verstrekte ondersteuning en effecten;
  • de uitstroombestemming;
  • het handelingsdeel.

In het handelingsdeel worden de concrete acties beschreven die nodig zijn voor de onderwijsondersteuning aan de leerling. De school voert met de ouders OOGO over het OPP. Jaarlijks vindt een verplichte evaluatie plaats met de ouders.

Het bevoegd gezag van iedere school stelt het OPP vast, nadat het hierover OOGO heeft gevoerd met de ouders en de ouders instemmen met het handelingsdeel. Dat is het gedeelte waarin de school een overzicht geeft van de ondersteunende activiteiten naar doelstelling, uitvoering, inhoud, tijd en evaluatie.

Voor een school heeft het werken met een OPP alleen maar voordelen. Het geeft in ieder geval een goed zicht op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling, van de totale schoolloopbaan van de leerling, de inzet van extra en aanvullende ondersteuning door de school en anderen en de uitstroombestemming. Dankzij dat overzicht wordt de communicatie over de leerling binnen de school verbeterd.

Sinds 1 augustus 2017 moeten ouders instemmen met het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.

Er wordt met ouders op overeenstemming gericht overleg gevoerd tot zij instemmen met het handelingsdeel. Zolang de overeenstemming er nog niet is, betekent dit niet dat scholen geen begeleiding hoeven te geven. Scholen moeten hun leerlingen in alle gevallen de nodige begeleiding bieden.

Onze nieuwsbrief ontvangen?