ACT

De volgende vier taken worden uitgevoerd door de ACT:

  1. het geven van een onafhankelijk advies aan de directeur van het SWV VO De Langstraat over de toelaatbaarheid van een leerling tot het voortgezet speciaal onderwijs en het op basis daarvan verstrekken van een TLV voortgezet speciaal onderwijs door de directeur van het SWV VO De Langstraat;
  2. het geven van een onafhankelijk advies aan de directeur van het SWV VO De Langstraat over de toelaatbaarheid van een leerling tot het praktijkonderwijs en het op basis daarvan verstrekken van een TLV praktijkonderwijs. Idem ten aanzien van het verstrekken van een aanwijzing LWOO en het op basis daarvan verstrekken van een aanwijzing LWOO;
  3. het geven van een onafhankelijk advies aan de directeur van het SWV VO De Langstraat over een Arrangement OPDC Boost!, waaronder ook begrepen het geven van advies over een crisisplaatsing van een leerling in het OPDC Boost!;
  4. het geven van onafhankelijke adviezen aan de scholen over de continuering van de schoolloopbaan van de leerling dan wel over de inzet van extra ondersteuningsactiviteiten binnen de school of andere maatregelen, waaronder begrepen een advies over de inzet van trajectbegeleiding. De ACT formuleert een advies aan de directeur van het SWV VO De Langstraat op basis van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling, de zienswijze van de ouders, het verloop van de schoolloopbaan van de leerling en de uitstroombestemming. Meer informatie is te vinden op de pagina van de ACT.

De ACT heeft om de week op woensdagochtend een vergadering. De precieze data zijn te vinden in de jaarplanning.

School vult hiertoe, in overleg met ouders, het aanvraagformulier in. In het aanvraagformulier staat vermeld welke documenten de ACT nodig heeft. Tevens is het handtekeningenformulier verplicht. De aanvraag wordt in het digitale systeem Tommy ingevoerd.

Voor de juiste formulieren verwijzen wij u naar “scholen & besturen/downloads“.

De ACT bestaat uit 4 personen die onafhankelijk adviseren. Ze beschikken over de deskundigheid die wettelijk is voorgeschreven voor het afgeven van TLV’s. De ACT bestaat uit de volgende leden:

  • Expert (voortgezet) speciaal onderwijs: M. Delic
  • Basis orthopedagoog: I. Beerens
  • Orthopedagoog Generalist: F. Hooiveld
  • Tweede deskundige/Jeugdarts: M. de Koning

Bij een aanvraag vanuit het Voortgezet Onderwijs sluit de zorgcoördinator aan. In een enkel geval kunnen ook ouders aansluiten.

De commissie geeft advies aan de directeur van het samenwerkingsverband. De directeur neemt een besluit over de aanvraag. Dit besluit wordt naar de school toegestuurd, die de aanvraag in Tommy heeft gedaan.

Na de vergadering heeft school binnen een week het besluit binnen. Indien aanvullende informatie nodig is, wordt het dossier aangehouden. School heeft maximaal na zes weken een reactie van het samenwerkingsverband.

Indien er sprake is van crisis, kan school contact opnemen met het samenwerkingsverband.

Als u geen account heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van het samenwerkingsverband. Bij storingen kunt u contact opnemen met de helpdesk van Tommy (zie handleiding).

Onze nieuwsbrief ontvangen?