Scholen & Besturen

Het samenwerkingsverband is een organisatie die schoolbesturen verbindt in de regio. Voor ons samenwerkingsverband zijn dat vier gemeenten: Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en Altena. 

Passend onderwijs voor elke leerling
Wij zorgen er samen met de schoolbesturen en -directeuren voor dat elke leerling passend onderwijs kan volgen. Ook leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Leerlingen met visuele problemen (cluster 1), gehoorproblemen of taalontwikkelingsstoornis (cluster 2) vormen een uitzondering. Dit is wettelijk anders geregeld.

Visuele, gehoor- of taalontwikkelingsproblemen
Een leerling met visuele problemen kan voor ondersteuning bij Visio terecht. Voor een leerling met gehoorproblemen of een taalontwikkelingsstoornis is Auris de ondersteunende partij. Deze organisaties vallen niet onder passend onderwijs of onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Wel werken we samen waar mogelijk.

Ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband helpt scholen bij het invulling geven aan passend onderwijs. Enerzijds door middelen over te hevelen naar schoolbesturen, waarmee bestuur en scholen zelf extra ondersteuning geven en scholing betalen. Anderzijds door het organiseren van overleggen, zodat meer samenwerking ontstaat. Zo ook met externe partners, zoals: gemeenten, leerplichtambtenaren, het samenwerkingsverband Langstraat Heusden Altena (basisonderwijs). Tevens kan de school advies aanvragen bij de Adviescommie Toelaatbaarheid (ACT), een aanvraag doen voor een trajectbegeleider, een aanvraag doen voor het OPDC en kan een een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd voor het voortgezet speciaal onderwijs (TLV VSO) en praktijkonderwijs (TLV PrO).

Zie scholen en besturen downloads ACT voor de aanvraagformulieren van de ACT en de Werkwijze ACT.

Onze nieuwsbrief ontvangen?