Extra ondersteuning

Heeft uw zoon of dochter op het voortgezet onderwijs extra ondersteuning nodig? Dan is de school aan zet. Dit heet de zorgplicht.

Ontwikkelingsperspectief
De school overlegt altijd eerst met de ouders over hoe zij verwachten dat hun zoon of dochter zich zal ontwikkelen. De school spreekt niet alleen de ouders, ze bekijkt ook de thuissituatie en doet eventueel aanvullend onderzoek. Na dit overleg stelt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Hierin staat beschreven welke onderwijsdoelen de leerling kan behalen.

Extra ondersteuning
Als de ondersteuningscoördinator vindt dat meer ondersteuning nodig is, dan wordt gezocht naar een passende oplossing.

De extra ondersteuning kan plaatsvinden:

  1. Op de huidige VO-school. De school heeft middelen om extra ondersteuning in te zetten binnen de huidige school. De benodigde expertise wordt eventueel naar de school toegehaald.
  2. Op een andere VO-school. De ondersteuning op de huidige school is niet toereikend. De verwachting is dat uw zoon of dochter zich in een andere leeromgeving beter zal kunnen ontwikkelen of dat een andere VO-school meer ondersteuning kan bieden die uw zoon of dochter nodig heeft.
  3. In samenwerking tussen voorzieningen. De school werkt samen met een andere meer gespecialiseerde school/voorziening die wel de extra (specialistische) ondersteuning kan bieden die uw zoon of dochter nodig heeft. Er zijn verschillende onderwijsarrangementen en voorzieningen op maat mogelijk.
  4. Op een VO-school voor gespecialiseerd onderwijs. De begeleiding die uw zoon of dochter nodig heeft, overstijgt de mogelijkheden van een reguliere VO-school. De school moet een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (TLV VSO) aanvragen bij de Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT).


Blindheid, gehoor- of spraakproblemen

Extra ondersteuning voor blinde of slechtziende leerlingen (cluster 1) of leerlingen met gehoor-, spraak- of taalproblemen (cluster 2) wordt niet door het samenwerkingsverband geregeld. Wanneer hier sprake van is, dan kunt u het beste met school overleggen hoe Visio of Auris kunnen worden ingeschakeld. Wel voert het samenwerkingsverband regelmatig overleg met deze partijen om het ondersteuningsaanbod op elkaar af te stemmen.

Onze nieuwsbrief ontvangen?