Ondersteuningsplanraad (OPR)

Elk samenwerkingsverband heeft een eigen medezeggenschapsraad. Wij noemen dit de ondersteuningsplanraad (OPR).

De OPR bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden. Een onafhankelijk voorzitter leidt de raad. De leden zijn afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de besturen in het samenwerkingsverband.

De voorzitter van de OPR is de heer G. Wels, welsgerben@hetnet.nl


Ondersteuningsplan

De OPR beslist mee over het ondersteuningsplan dat eens per vier jaar wordt opgesteld. Zonder OPR-besluit kan dit plan niet worden vastgesteld en uitgevoerd. In het ondersteuningsplan beschrijft het samenwerkingsverband welke ambities ze nastreeft in de komende periode om de ondersteuning voor leerlingen nog beter vorm te geven.

OPR statuut

OPR Huishoudelijk Reglement 01

Onze nieuwsbrief ontvangen?