Ondersteuningsplanraad (OPR)

Elk samenwerkingsverband heeft een eigen medezeggenschapsraad. Wij noemen dit de ondersteuningsplanraad (OPR).

De OPR bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden. Een onafhankelijk voorzitter leidt de raad. De leden zijn afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de besturen in het samenwerkingsverband.

De voorzitter van de OPR is de heer Pieter van Dijk (06-45124918).

Op de Ledenlijst OPR staan de OPR-leden en de openstaande vacatures.


Ondersteuningsplan

De OPR beslist mee over het ondersteuningsplan dat eens per vier jaar wordt opgesteld. Zonder OPR-besluit kan dit plan niet worden vastgesteld en uitgevoerd. In het ondersteuningsplan beschrijft het samenwerkingsverband welke ambities ze nastreeft in de komende periode om de ondersteuning voor leerlingen nog beter vorm te geven.

Statuut en Reglement OPR
Huishoudelijk Reglement OPR

Onze nieuwsbrief ontvangen?