Missie en visie

Voor alle leerlingen
Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen van een school gaan profiteren. En in het bijzonder de leerling die extra ondersteuning nodig heeft. De samenwerkende schoolbesturen zijn er verantwoordelijk voor dat dit gebeurt. Het onderwijs kan dit echter niet alleen. Daarom is samenwerking met instellingen voor jeugdhulp en gemeenten zo belangrijk.

Zorgplicht
Een schoolbestuur is verantwoordelijk voor de schoolloopbaan van een leerling. Vanaf het moment dat een leerling start in het voortgezet onderwijs moet de school zorgen voor de juiste ondersteuning. Zodra duidelijk wordt dat dit niet meer lukt, moet de school actie ondernemen. Goed onderbouwd moet de school aan ouders aangeven welke school beter in staat is het onderwijs en de ondersteuning te verlenen.

De ouders
Een goede samenwerking tussen school en ouders is nodig voor de juiste ondersteuning op school. De scholen in het samenwerkingsverband onderstrepen het belang van open en eerlijke communicatie met de ouders van leerlingen. School en ouders zijn educatieve partners. Elk met eigen taken en verantwoordelijkheden. Ze hebben elkaar hard nodig bij de vormgeving van passend onderwijs.

De leraar
De leraar is verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs aan alle leerlingen. Aan die hoofdopdracht is met de invoering van passend onderwijs (2014) niet veel veranderd. Leraren doen dat al. Wel richten leraren nu meer de aandacht op het bieden van extra ondersteuning en het omgaan met verschillen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de missie en visie van ons samenwerkingsverband? Dan verwijzen we u naar het ondersteuningsplan “pagina scholen & besturen/downloads”.

Onze nieuwsbrief ontvangen?