Zorgplicht

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat wanneer u uw zoon of dochter schriftelijk aanmeldt op een school van uw voorkeur en er extra ondersteuning nodig is, deze school verantwoordelijk is voor het zoeken naar een passende plaats voor uw zoon of dochter. Daarbij gaan we uit van de volgende uitgangspunten:

  • Er is plaatsruimte op de school van aanmelding (de school is niet vol).
  • U respecteert de grondslag van de school.
  • Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft.
  • U moet bij de aanmelding aangeven dat u vermoedt dat uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft.
  • Bij aanmelding op meerdere scholen moet u doorgeven bij welke school uw zoon of dochter nog meer is aangemeld. De school van uw voorkeur krijgt zorgplicht.

De zorgplicht gaat in op het moment dat de leerling schriftelijk door de ouders is aangemeld en er duidelijk is dat uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft. Dat kan zijn bij de aanmelding of als uw zoon of dochter al op school zit.

De school heeft zorgplicht tot een passende plek voor uw zoon of dochter gevonden is. Daarvoor geldt een wettelijke termijn van 6 weken. Indien de school meer tijd nodig heeft kan deze verlengd worden met 4 weken.  De school moet natuurlijk wel de beschikking hebben over een volledig dossier van de leerling met alle gegevens over de achtergronden, de ondersteunings- en onderwijsbehoeften en de schoolloopbaan om te beslissen om de leerling in te schrijven en extra ondersteuning te bieden. Het kan ook betekenen dat er een andere school voor regulier of speciaal onderwijs gevonden moet worden. Voor een toelating voor een andere school voor speciaal onderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Pas wanneer er een andere passende school voor uw zoon of dochter gevonden is, vervalt de zorgplicht van de huidige school.

Nee. Dat is afhankelijk van de ondersteuning die de school kan bieden. Scholen beschrijven in het schoolondersteuningsplan (SOP) wat ze aan extra ondersteuning kunnen bieden. Het kan voorkomen dat de huidige school geen passende plek kan bieden. Dan moet de school op zoek naar een andere passende plaats voor uw zoon of dochter. Op de site van het samenwerkingsverband kunt u onder “passend onderwijs/scholen” de SOP’s van de scholen inzien.   

U kunt uw zoon of dochter aanmelden op de school van uw keuze. Elke school heeft een eigen aannamebeleid. Informeer op school naar de mogelijkheden.

Verwacht u dat extra ondersteuning nodig is voor uw zoon of dochter, dan geeft u dit meteen aan. Als de leerling is ingeschreven dan moet de school – na overleg met u- een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen. Dit OPP moet 6 weken na inschrijving gereed zijn. Hierin staat precies welke onderwijsdoelen uw zoon of dochter zal kunnen halen en welke stappen de school daarin zet. Het kan ook zijn dat de school aangeeft dat zij de ondersteuning niet kunnen bieden. Zij zullen dan met u de mogelijkheden bespreken en samen met u op zoek gaan naar een passende onderwijsplaats.

Een school beschrijft in het schoolondersteuningsplan welke ondersteuning ze kan bieden. Het kan voorkomen dat de school aangeeft niet meer de passende ondersteuning te kunnen bieden aan uw zoon of dochter. Zij hebben wel zorgplicht. Daarmee zijn ze verplicht om een andere passende plaats te zoeken. Dat kan een andere reguliere VO-school zijn of speciaal onderwijs.

Vragen over passend onderwijs kunt u stellen aan de intern begeleider van de basisschool of de zorgcoördinator op het voortgezet onderwijs. Indien zij geen antwoord weten op uw vraag, dan kan school ook altijd contact opnemen met het samenwerkingsverband. Mocht u er niet aan uitkomen met school, dan kunt u ook zelf contact opnemen met het samenwerkingsverband. 

Onze nieuwsbrief ontvangen?