Zorgplicht

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat wanneer u uw zoon of dochter schriftelijk aanmeldt op een school van uw voorkeur en er extra ondersteuning nodig is, deze school verantwoordelijk is voor het beoordelen of zij passende ondersteuning kunnen bieden. Daarbij gaan we uit van de volgende uitgangspunten:

  • Er is plaatsruimte op de school van aanmelding (de school is niet vol).
  • U respecteert de grondslag van de school.
  • Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft.
  • U moet bij de aanmelding aangeven dat u vermoedt dat uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft.
  • Bij aanmelding op meerdere scholen moet u doorgeven bij welke school uw zoon of dochter nog meer is aangemeld. De school van uw voorkeur krijgt zorgplicht.

De zorgplicht gaat in op het moment dat de leerling schriftelijk door de ouders is aangemeld en er duidelijk is dat uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft. Dat kan zijn bij de aanmelding of als uw zoon of dochter al op school zit.

De school heeft zorgplicht. Als de school de ondersteuning niet kan bieden, blijft de zorgplicht tot de school een passende andere school voor uw zoon of dochter heeft gevonden. Bij aanmelding geldt een wettelijke termijn van zes weken. Indien de school meer tijd nodig heeft kan deze verlengd worden met vier weken. De school moet natuurlijk wel de beschikking hebben over een volledig dossier van de leerling met alle gegevens over de achtergronden, de ondersteunings- en onderwijsbehoeften en de schoolloopbaan om te beslissen of zij de leerling kan inschrijven en extra ondersteuning kan bieden. Het kan ook betekenen dat er een andere school voor regulier of voortgezet speciaal onderwijs gevonden moet worden. Voor een toelating tot een school voor voortgezet speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Wanneer er een andere passende school voor uw zoon of dochter gevonden is, vervalt de zorgplicht van de huidige school.

Nee, dat is afhankelijk van de ondersteuning die de school kan bieden. Scholen beschrijven in het schoolondersteuningsplan (SOP) wat ze aan extra ondersteuning kunnen bieden. Het kan voorkomen dat de huidige school geen passende ondersteuning kan bieden. De school gaat dan op zoek naar een andere passende school voor uw zoon of dochter. Op de site van het samenwerkingsverband kunt u onder “passend onderwijs/scholen” de schoolondersteuningsprofielen van de scholen inzien.   

U kunt uw zoon of dochter aanmelden op de school van uw keuze, passend bij het advies van de basisschool. Iedere school heeft een eigen aannamebeleid. Op de website van de school vindt u hierover meer informatie. 

Verwacht u dat er extra ondersteuning nodig is voor uw zoon of dochter, dan geeft u dit meteen aan. Als de leerling is ingeschreven, stelt de school – na overleg met u- een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Dit OPP moet zes weken na inschrijving gereed zijn. Hierin staat precies beschreven welke onderwijsdoelen uw zoon of dochter zal kunnen halen en welke stappen de school daarin zet. Het kan ook zijn dat de school aangeeft dat zij de ondersteuning niet kan bieden. Zij zal dan met u de mogelijkheden bespreken en samen met u op zoek gaan naar een passende onderwijsplaats.

Een school beschrijft in het schoolondersteuningsplan welke ondersteuning ze kan bieden. Het kan voorkomen dat de school aangeeft niet langer de passende ondersteuning te kunnen bieden aan uw zoon of dochter. Zij heeft wel zorgplicht. Daarmee is de school verplicht om een andere passende school te zoeken. Dat kan een andere reguliere VO-school zijn of een school voor voortgezet speciaal onderwijs.

Vragen over passend onderwijs kunt u stellen aan de intern begeleider van de basisschool of de ondersteuningscoördinator op het voortgezet onderwijs. Indien zij geen antwoord weten op uw vraag, dan kan school ook altijd contact opnemen met het samenwerkingsverband. 

Onze nieuwsbrief ontvangen?