Wat is de ACT?

ACT staat voor Adviescommissie Toelaatbaarheid. Deze commissie geeft toelaatbaarheidsverklaringen af voor het gespecialiseerd onderwijs, het praktijkonderwijs en het kleinschalige OPDC Boost. Ook geeft de ACT onafhankelijk advies aan scholen en biedt de ACT de mogelijkheid om een trajectbegeleider in te schakelen. Klik hier voor meer informatie over de ACT.

De commissie bestaat uit meerdere deskundigen met verschillende expertises.
Klik hier voor meer informatie over de ACT. 

De aanvraag wordt door school in afstemming met ouders voorbereid. Als het dossier ingediend wordt bij het samenwerkingsverband via het digitale systeem Tommy, controleert het samenwerkingsverband of de aanvraag volledig is, oftewel ontvankelijk. Als dat het geval is, wordt het dossier in het systeem doorgezet naar de commissieleden. Zij bereiden het dossier onafhankelijk van elkaar voor. Tijdens de zitting wordt het dossier met de aanvrager/ondersteuningscoördinator besproken. Op basis van de dossiergegevens en het gesprek, formuleert de commissie een advies. De directeur-bestuurder neemt het besluit.

De commissie bestaat uit drie deskundigen die de (advies-) aanvraag beoordelen. Wanneer nodig wordt een andere deskundige om advies gevraagd of sluit deze aan bij de vergadering. Bij een aanvraag vanuit het voortgezet (speciaal) onderwijs wordt de aanvrager/ondersteuningscoördinator uitgenodigd voor een gesprek. Bij een aanvraag voor een verlenging van een toelaatbaarheidsverklaring kan dit soms achterwege gelaten worden. De school ontvangt het advies of besluit van het samenwerkingsverband en bespreekt dit met de ouders.

Als de directeur-bestuurder een besluit genomen heeft, krijgt de aanvragende school hierover bericht. Vervolgens vindt er een gesprek plaats van de ondersteuningscoördinator met de ouders, waarop de adviesbrief van het samenwerkingsverband wordt besproken en toegelicht.  

U kunt uw zoon of dochter niet zelf aanmelden bij het samenwerkingsverband. Met de komst van Passend Onderwijs is deze taak verschoven naar de schoolbesturen.

Het is niet gebruikelijk dat ouders aansluiten bij de ACT-vergadering. Mocht u dit wensen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de school op het moment dat de aanvraag ingediend wordt.

Het uitgangspunt van het samenwerkingsverband is dat ouders door school worden geïnformeerd over de gewenste ondersteuning van hun kind. Het is de bedoeling dat er in gezamenlijk overleg een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring/TLV tot stand komt. Het kan voorkomen dat ouders en school het niet eens kunnen worden. School heeft de verplichting om passend onderwijs te bieden aan de leerling. Als zij dat zelf niet kan, is zij verplicht een andere passende school te zoeken. Daarom kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat een school besluit om zonder toestemming van ouders een TLV aan te vragen. Omdat de zorgplicht bij scholen ligt, is het bij wet vastgesteld dat dit zonder toestemming van ouders mogelijk is. Het bestuur waar de school onder valt, is verantwoordelijk voor de aanvraag bij het samenwerkingsverband.

Onze nieuwsbrief ontvangen?