Wat is de ACT?

ACT staat voor Adviescommissie Toelating. Deze commissie geeft toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en OPDC Boost. Ook geeft de ACT onafhankelijk advies aan scholen en biedt de ACT de mogelijkheid om een trajectbegeleider in te schakelen. Klik hier voor meer informatie over de ACT.

De commissie is een multidisciplinair team met een expert voortgezet onderwijs, expert speciaal (voortgezet) onderwijs, basis orthopedagoog, een tweede deskundige/jeugdarts en een onafhankelijke voorzitter. Klik hier voor meer informatie over de ACT. 

De aanvraag wordt door school in afstemming met ouders voorbereid. Als het dossier ingediend wordt bij het samenwerkingsverband via het digitale systeem Tommy, controleert de ambtelijk secretaris of de aanvraag volledig is, oftewel ontvankelijk. Als dat het geval is, wordt het dossier in het systeem doorgezet naar de leden. Zij bereiden het dossier onafhankelijk van elkaar voor. Tijdens de zitting wordt het dossier met de aanvrager/zorgcoördinator besproken. Op basis van de dossiergegevens en het gesprek, vormt de commissie een advies. De directeur neemt het besluit.

De commissie bestaat uit een expert voortgezet onderwijs, expert speciaal (voortgezet) onderwijs, basis orthopedagoog, de onafhankelijk voorzitter en de ambtelijk secretaris. Wanneer nodig wordt de tweede deskundige/jeugdarts om advies gevraagd of sluit deze deskundige aan bij de vergadering. Bij een aanvraag vanuit het voortgezet onderwijs wordt de aanvrager/zorgcoördinator uitgenodigd voor een gesprek. Bij een aanvraag vanuit het voortgezet speciaal onderwijs worden geen gasten uitgenodigd. In dit geval wordt wel vaak de tweede deskundige/jeugdarts om advies gevraagd, met name als er een aanvraag wordt ingediend voor de bekostigingscategorie midden of hoog. Wanneer wenselijk kunnen ouders aangeven aanwezig te willen zijn. Doorgaans zijn ouders niet aanwezig bij de vergadering.

Als de directeur een besluit genomen heeft, krijgt de aanvragende school hierover bericht. Vervolgens vindt er een gesprek plaats van de zorgcoördinator met de ouders, waarop de adviesbrief van het samenwerkingsverband wordt besproken en toegelicht.  

U kunt uw zoon of dochter niet zelf aanmelden bij het samenwerkingsverband. Met de komst van Passend Onderwijs is deze taak verschoven naar de schoolbesturen.

Dat kunt u kenbaar maken bij school op het moment dat de aanvraag ingediend wordt.

Het uitgangspunt van het samenwerkingsverband is dat ouders op school meegenomen worden in het hele proces, waardoor er in gezamenlijk overleg een aanvraag tot stand komt. Gelukkig is dat in de meeste gevallen ook mogelijk. Het kan echter voorkomen dat ouders en school het niet eens kunnen worden. School heeft de verplichting om passend onderwijs te bieden aan de leerling. Als zij dat zelf niet kunnen, zijn zij verplicht een andere passende plaats te zoeken. Daarom kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat een school besluit om zonder toestemming van ouders een TLV aan te vragen. Omdat de zorgplicht bij scholen ligt, is het bij wet vastgesteld dat dit zonder toestemming van ouders mogelijk  is. Het bestuur waar de school onder valt, is verantwoordelijk voor de aanvraag bij het samenwerkingsverband.

Onze nieuwsbrief ontvangen?