Thuiszitter

Binnen het samenwerkingsverband VO De Langstraat onderscheiden we drie typen thuiszitters:

Relatief verzuim:
We spreken van relatief verzuim als een leer- of kwalificatieplichtige leerling die op school is ingeschreven, ongeoorloofd afwezig is (spijbelen). Scholen moeten het verzuim melden als leerlingen meer dan zestien uur in vier weken ongeoorloofd hebben verzuimd.

Langdurig relatief verzuim:
Een langdurig relatief verzuimer is een ingeschreven leerling die langer dan vier weken ongeoorloofd verzuimt. Voor deze leerlingen geldt dus een “wachttijd” van vier weken, voordat ze als langdurig relatief verzuimer tellen. Tot die tijd tellen ze wel maar voor het relatief verzuim. Bij deze groep is meer aan de hand dan spijbelen. Deze leerlingen zitten echt lang thuis.

Absoluut verzuim:
Van absoluut verzuim is sprake als een leer- of kwalificatieplichtige jongere niet op een school staat ingeschreven. Al vanaf de eerste dag dat een leerplichtige jongere niet op een school is ingeschreven, is sprake van absoluut verzuim, ongeacht de duur van het absoluut verzuim. Gemeenten zijn gevraagd absoluut verzuim als gevolg van administratieve onvolkomenheden daarin niet mee te nemen.

 

Scholen moeten een thuiszitter melden bij DUO (een afdeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Elke twee maanden vraagt het samenwerkingsverband zowel bij leerplichtambtenaren als de scholen een overzicht van de thuiszitters op. De thuiszitters worden elke twee maanden besproken met de leerplichtambtenaren. Wanneer nodig wordt een overlegtafel gepland. Op de informatieoverdracht is de wet op de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.

Op het moment dat er een thuiszitter wordt gemeld bij het samenwerkingsverband, organiseert zij een overlegtafel. Tijdens dit overleg wordt er gekeken welke stappen ondernomen kunnen worden om de leerling zo snel mogelijk weer terug op school te krijgen. Ook kan school een adviesvraag aan de Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT) (voortgezet onderwijs) of Toelaatbaarheids- en Adviescommissie (TAC) (primair onderwijs) stellen om te kijken wat de best passende oplossing is voor de leerling. Meer informatie is te vinden in het protocol thuiszitters (protocol thuiszitters).

Onze nieuwsbrief ontvangen?