OPDC Boost!

OPDC Boost! is een orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC). Het kleinschalige OPDC is bedoeld voor alle leerlingen die de klik met het onderwijs dreigen te verliezen of reeds verloren hebben. Binnen OPDC Boost! wordt een passende leeromgeving geboden met als doel terug te keren naar een vorm van onderwijs. Voor elke leerling wordt in samenwerking met leerling, ouders en school een persoonlijk leerplan (PLP) opgesteld, waaruit een onderwijs (ondersteunings-) arrangement voortvloeit. Hierin staan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften centraal. De toeleiding naar OPDC Boost! verloopt via de ACT. Na bespreking binnen de ACT wordt aan de directeur van het SWV VO De Langstraat het advies gegeven een Arrangement OPDC te verstrekken. Gedurende het verblijf van de leerling bij OPDC Boost! wordt er in de eerst plaats gekeken naar de leerling, zijn context, zijn mogelijkheden en zijn ondersteuningsbehoefte. Op basis van dit Boost Plan wordt samen met de leerling een persoonlijk leerplan opgesteld met doelen die bijdragen aan de uiteindelijke uitstroom van de leerling. Dit zijn doelen op didactisch, sociaal-emotioneel/persoonlijk en contextueel gebied. Het uiteindelijke doel van de OPDC Boost plaatsing is dat de leerling, uitgaande van aanwezige mogelijkheden en talenten, terugkeert naar een onderwijssetting die passend is bij zijn ondersteuningsbehoefte, soms een diploma behaalt of in zeer specifieke situaties uitstroomt naar arbeid.

Tijdens het verblijf op het OPDC Boost! blijft de leerling ingeschreven op de school voor voortgezet onderwijs. De school is verantwoordelijk voor het aanbieden van de leerstof, de werkopdrachten en proefwerken, die gemaakt worden op het OPDC Boost!

Onze nieuwsbrief ontvangen?