Voor ouders

Als ouder meldt u uw zoon of dochter schriftelijk aan bij de voortgezet onderwijsschool van uw keuze. Verwacht u dat extra ondersteuning nodig is, dan geeft u dit meteen aan.

Past een school wel bij uw zoon of dochter?
Wilt u weten of uw schoolkeuze aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van uw zoon of dochter? Dan kunt u de informatie op de website van de school raadplegen. Iedere school heeft een zogenoemd schoolondersteuningsplan (SOP). Hierin staat welke ondersteuning de school kan bieden aan uw zoon of dochter. Op deze site kunt u onder het menu ‘passend onderwijs/onze scholen’ de verkorte versie vinden van het SOP, namelijk het schoolondersteuningsprofiel.

Informatieplicht
Indien u uw zoon of dochter bij meerdere scholen heeft aangemeld, moet u dit bij de aanmelding aangeven (informatieplicht). In dat geval krijgt de school van de eerste voorkeur de zorgplicht. Die school heeft dan de taak om voor uw zoon of dochter een passende onderwijsplek te vinden.

Zorgplicht
Alle scholen binnen ons samenwerkingsverband hebben een zorgplicht. Uw kind heeft een schooladvies gekregen. Uw zoon of dochter welkom is op alle scholen die dit niveau bieden, ook als hij of zij (extra) ondersteuning nodig heeft. Kan de school de benodigde (extra) ondersteuning niet bieden? Dan zoekt de school samen met u naar een andere passende school.

Schooldossier
Wilt u als ouder weten hoe het met uw zoon of dochter op school gaat? Dan heeft u het recht om door school geïnformeerd te worden over de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Ook kunt u op school het schooldossier opvragen.

Ontwikkelingsperspectief
Als uw zoon of dochter op de eigen school extra ondersteuning krijgt, moet de school werken met een ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit is een plan, waarin de school beschrijft welke doelen zij verwacht dat een leerling gaat halen. Het doel van het OPP is leerlingen doelgericht volgen en hiermee het onderwijs plannen. De school bespreekt met de ouders de inhoud van het OPP en stelt het plan zo nodig bij totdat overeenstemming is bereikt.

Aanvragen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs (TLV VSO) of Praktijkonderwijs (TLV PrO) dient de school een aanvraag in bij de Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT). Scholen vragen u de aanvraag te ondertekenen. Ouders zijn niet verplicht om voor deze aanvraag te tekenen. Zonder handtekening kunnen scholen een aanvraag doen, scholen mogen echter geen (onderzoeks-)verslagen van externen toevoegen. Zij mogen dan alleen interne verslagen toesturen. Indien u als ouders wél tekent, beschikt de ACT over meer informatie, waardoor zij een goed onderbouwd advies kan geven.

Vragen over passend onderwijs?
Heeft u vragen over passend onderwijs? Dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met school. Blijven er vragen bestaan, dan kunt u bij ons samenwerkingsverband terecht. Via deze link kunt u een korte uitleg krijgen over wat passend onderwijs precies is. Op http://www.passendonderwijs.nl vindt u nog meer informatie.

Bezwaar
Tegen het besluit van het samenwerkingsverband kunnen scholen en ouders altijd bezwaar aantekenen. Deze procedure kunt u hier vinden.

Onze nieuwsbrief ontvangen?