Voorschoolse voorzieningen

Indien het vermoeden is dat de leerling op regulier onderwijs kan starten, kunt u bij de beoogde school van aanmelding vragen wie de deskundige bevoegd gezag (DBG’er) is. Deze DBG’er kan met u en school meekijken wat de mogelijkheden zijn om passend onderwijs op een reguliere school te bieden.
Als het niet zeker is dat regulier onderwijs een optie is en er mogelijk SO of SBO nodig is, kan een adviesvraag bij de toelaatbaarheids- en adviescommissie (TAC) ingediend worden. Voor routing en documenten verwijzen we u naar het protocol werkwijze TAC.

Als er al contact geweest is met de SBO-school en zij schatten ook in dat zij een passende plaats kunnen bieden, kunt u ouders de leerling bij de beoogde SBO-school aan laten melden. Zij vragen vervolgens een TLV aan bij het samenwerkingsverband.
Als dit contact er nog niet is of het is niet zeker dat het SBO passend is, kunt u een adviesvraag indienen bij de TAC. De procedure hiervoor staat uitgewerkt in het protocol werkwijze TAC. Dit protocol en de benodigde documenten kunt u hier vinden.

Het is belangrijk dat u ouders de leerling bij de basisschool van hun voorkeur aan laat melden. Liefst al met 3 jaar en 6 maanden. School krijgt dan de zorgplicht en zal onderzoeken of zij passende ondersteuning kunnen bieden. Als daarvoor een arrangement nodig is, hebben zij voldoende tijd om dat aan te vragen. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen we naar het Protocol van werkzaamheden TAC

De commissie behandelt een drietal aanvragen:

  1. Algemene adviesvragen
  2. Aanvragen voor arrangementen
  3. Aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs.

Voor voorschoolse voorzieningen is het alleen mogelijk om adviesvragen te stellen bij de TAC. 

Vanuit een voorschoolse voorziening kan vanaf drie tot drieënhalf jaar een aanvraag worden gedaan bij het samenwerkingsverband. Voorschoolse voorzieningen kunnen een adviesvraag indienen om te bespreken wat een passende onderwijsplek voor de leerling in dit samenwerkingsverband zou zijn.

Dit is waarschijnlijk een leerling met extra ondersteuningsbehoefte. Nu gaat de zorgplicht in en moet school onderzoeken of zij een passende plaats kunnen bieden. Als dat niet het geval is, is school verplicht een passend alternatief te zoeken. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met het MKD.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.