TAC

De commissie heeft een drietal functies:

  1. Het verstrekken van adviezen
  2. Het afgeven van arrangmenten
  3. Het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor het SO of het SBO.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina van de TAC.

De TAC heeft om de week op donderdag een vergadering. De precieze data zijn te vinden in de jaarplanning.

School vult hiertoe, in overleg met ouders, het startdocument in. Scholen voor regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs leggen deze aanvraag vervolgens voor aan de deskundige bevoegd gezag. De aanvraag wordt in het digitale systeem Tommy ingevoerd. Meer uitleg over de procedure vindt u op de pagina van de TAC.

Bij de TAC-vergadering zijn de commissieleden aanwezig en een vertegenwoordiger van het schoolbestuur. Voor regulier onderwijs of speciaal basisonderwijs is dat de deskundige bevoegd gezag. Voor scholen voor speciaal onderwijs is dat de intern begeleider. In een enkel geval kunnen ouders ook aansluiten. Het gaat dan om situaties waarbij de visie van ouders op de aanvraag aanzienlijk verschilt dan de visie van school. Doorgaans zijn ouders niet aanwezig bij de vergadering.

De commissie geeft advies aan de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. De directeur-bestuurder neemt een besluit over de aanvraag. Dit besluit wordt naar de scholen gestuurd.

Minimaal twee weken voor de vergadering, moet het dossier ontvankelijk zijn. Dan wordt de aanvraag in de eerstvolgende vergadering besproken. Na deze vergadering heeft u binnen een week het besluit binnen. Indien er aanvullende informatie nodig is, wordt het dossier aangehouden. U heeft maximaal na zes weken een reactie van het samenwerkingsverband.

Indien er sprake is van crisis, kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband. In overleg wordt gekeken wie welke stappen gaat nemen.

Hiervoor neemt u contact op met de helpdesk als u al een account heeft. Als u nog geen account heeft, kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband.

Hiervoor evalueer je het OPP, wordt het document verantwoording inzet middelen ingevuld en een toestemmingsverklaring van ouders en school dat er een TLV aangevraagd wordt.

Voor een adviesvraag wordt het startdocument ingevuld en het bestuursverslag, net zoals voor een aanvraag TLV. Het startdocument is te downloaden op de site.

Er kan advies gevraagd worden wat een passende plaats is voor een leerling (regulier onderwijs, SBO of SO). Ook kan de commissie advies gevraagd worden waar een arrangement op ingezet moet worden als er sprake is van een complexe problematiek. Tot slot kan er ook advies gevraagd worden over de keuze tussen VO of VSO. Hiervoor wordt een lid van de ACT toegevoegd aan de commissie.

Het uitgangspunt van het samenwerkingsverband is dat ouders op school meegenomen worden in het hele proces, waardoor er in gezamenlijk overleg een aanvraag tot stand komt. Gelukkig is dat in de meeste gevallen ook mogelijk. Het kan echter voorkomen dat ouders en school het niet eens kunnen worden. School heeft de verplichting om passend onderwijs te bieden aan de leerling. Als zij dat zelf niet kunnen of met een arrangement niet kunnen, zijn zij verplicht een andere passende plaats te zoeken. Daarom kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat een school besluit om zonder toestemming van ouders een TLV of arrangement aan te vragen. Omdat de zorgplicht bij scholen ligt, is het bij wet vastgelegd dat dit zonder toestemming van ouders mogelijk is. Het bestuur waar de school onder valt, moet echter wel altijd toestemming geven voor deze aanvraag en school moet aantoonbare inspanning hebben geleverd om met ouders overeenstemming te bereiken.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.