Onze scholen

Stichting Leerrijk!

Basisonderwijs
Professor Eykmanweg 7
5144 ND Waalwijk
T 0416-320768
E
Specialisatie(s):


Website: https://leerrijk.nl/
Bestuur:


Extra voorziening:
BREINRIJK!: Deze bovenschoolse plusklassen bieden een dagdeel in de week aanvullend onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen, dat recht doet aan hun (hoog)begaafdheid. Naast verrijking in de groep en op de eigen school wordt er een derde niveau van verrijking, waar ontwikkelingsgelijken elkaar kunnen ontmoeten. Doelgroep: (Hoog)begaafde leerlingen in groep 5 en 6 van Leerrijk!-scholen. TAALLOKAAL WAALWIJK: Twee dagdelen per week extra taalonderwijs op Het Zilverlicht in de vorm van specifiek passend taalaanbod. Leerlingen worden in groepjes of individueel geholpen door de leerkracht van Auris en de logopedist van Het Zilverlicht. Doelgroep: Kleuters binnen Stichting Leerrijk! die een cluster 2 indicatie hebben in de vorm van een licht of medium arrangement. Daarnaast mogen er in de Taalklas kleuters aansluiten die net niet in aanmerking komen voor een arrangement cluster 2. Lees meer »

Stichting Scala


Kerkstraat 35
5154 AN Elshout
T 0416-320264
E
Specialisatie(s):


Website: www.scalascholen.nl
Bestuur:


Extra voorziening:
BOVENSCHOOLSE SCALA PLUSKLAS: Met het inrichten van de plusklas wil Scala een passend aanbod verzorgen voor begaafde leerlingen die niet voldoende hebben aan het extra werk, waaronder levelwerk, op de eigen school, maar ook niet naar de voltijdsvoorziening hoeven. Vanuit de bovenschoolse plusklas proberen we alle Scalascholen meer te bekwamen in het herkennen en erkennen van begaafde leerlingen en een meer passend aanbod binnen de eigen school te organiseren. Doelgroep: De Plusklassen zijn bedoeld voor leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 van alle Scalascholen. MERELGROEP: Een kleine groep van 7 à 8 (voornamelijk) zeer moeilijk lerende leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Zij krijgen extra zorg en begeleiding. Zij volgen een deel van het onderwijs in deze groep en deels in een andere - bij de leeftijd passende - groep. BOSBESSENSCHOOL: De Bosbessenschool wil onderwijs realiseren in een duurzame, natuurlijke omgeving waarbij hoofd, hart en ziel in balans zijn. Vanaf januari 2017 wordt deze onderwijsfilosofie in samenhang met Leren met Ouders in praktijk gebracht op De Rode Bosbes in Drunen. Doelgroep: Leerlingen met verbinding tussen hoofd, hart en ziel. Lees meer »

Stichting Scholengroep Willem van Oranje


De Gaard 4
5146 AW Waalwijk
T 0416-333069
E
Specialisatie(s):


Website: www.stichtingwillemvanoranje.nl
Bestuur:


Extra voorziening:
BOVENSCHOOLSE PLUSKLAS WILLEM VAN ORANJE: Tijdens 20 dagdelen is er aandacht voor Leren leren (doorzettingsvermogen, leren plannen, studievaardigheden), Leren denken (creatief, kritisch en analytisch denken en reflecteren op eigen sterke en zwakke kanten) en Leren leven (samenwerken, presenteren en zelfvertrouwen). Doelgroep: Leerlingen in groep 6,7 en 8 met een IQ van 130 of hoger. BOVENSCHOOLSE TECHNIEK KLAS: De Bovenschoolse Techniek Klas zoals die aangeboden wordt door scholengroep Willem van Oranje is een initiatief om onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften van technisch georiënteerde basisschoolleerlingen van groep 7 en 8. De Bovenschoolse Techniek Klas vindt plaats in het Willem van Oranje College, gevestigd aan de Perzikstraat 7 te Wijk en Aalburg op 20 middagen per schooljaar van 13.00 uur tot 15.15 uur, tijdens reguliere basisschoollesdagen. Lees meer »

Stichting Bravoo


Professor Eykmanweg 7
5144 ND Waalwijk
T 0416-283103
E
Specialisatie(s):


Website: www.stichtingbravoo.nl
Bestuur:


Extra voorziening:
PLUSKLASSEN BRAVOO: De Plusklassen willen een plek bieden waar hoogbegaafde kinderen zich (h)erkend voelen door de leerkracht en medeleerlingen. Er is aandacht voor het versterken van de denkvaardigheden; het analytisch denken, het creatief denken en het praktisch denken. Dit alles in een omgeving met gelijkgestemden. Doelgroep: Hoogbegaafde kinderen in groep 5 t/m 8 die (op dit moment) niet voldoende bediend kunnen worden vanuit de basisondersteuning. STERGROEP: De Stergroep is een ‘geïntegreerde voorziening onderwijs en zorg’. Deze groep sluit aan bij het streven om leerlingen zoveel mogelijk thuis nabij onderwijs te laten volgen dat aansluit op hun behoeftes, op reguliere scholen en past binnen de uitgangspunten voor Passend Onderwijs. De leerlingen volgen deels onderwijs in de Stergroep en integreren bij bepaalde activiteiten in de reguliere groep op school. Er wordt gewerkt volgens “Een kind een plan". Doelgroep: Maximaal 12 (Meervoudig) lichamelijk gehandicapte of zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 5-12 jaar. Lees meer »

OBS Villa Vlinderhof

Basisonderwijs
Cornelis Verhoevenstraat 25
5146 DD WAALWIJK
T 0416-333749
E obs@villavlinderhof.nl
Specialisatie(s):


Website: www.villavlinderhof.nl
Bestuur: www.stichtingbravoo.nl


Extra voorziening:
In het kader van Passend Onderwijs heeft Villa Vlinderhof een Stergroep ingericht. In deze Stergroep wordt onderwijs gegeven aan zeer moeilijk lerende of (meervoudig) lichamelijk gehandicapte kinderen. De Stergroep is een geïntegreerde voorziening onderwijs en zorg. Deze groep sluit aan bij het streven om leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs te laten volgen dat aansluit op hun behoeftes, binnen de reguliere school. De leerlingen volgen grotendeels onderwijs in de Stergroep en integreren bij bepaalde vakken en activiteiten in de reguliere groep op school. Er wordt gewerkt volgens Een kind een plan. De Stergroep bestaat uit maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 5-12 jaar. Lees meer »

OBS Den Bussel

Basisonderwijs
Paulus Potterplein 2
5171 XJ KAATSHEUVEL
T 0416-540520
E info@denbussel.nl
Specialisatie(s):


Website: www.denbussel.nl
Bestuur: www.stichtingbravoo.nl

OBS De Hoef-Hugo

Basisonderwijs
Burg. Teijssenlaan 33
5142 PG WAALWIJK
T 0416-561600
E info@obsdehoef-hugo.nl
Specialisatie(s):


Website: www.dehoefhugo.nl
Bestuur: www.stichtingbravoo.nl

OBS De Vlinderboom

Basisonderwijs
Tamboerstraat 1
5175 TE LOON OP ZAND
T 0416-363432
E info@devlinderboom.nl
Specialisatie(s):
Jenaplanonderwijs

Website: www.devlinderboom.nl
Bestuur: www.stichtingbravoo.nl

OBS De Krullevaar

Basisonderwijs
Schrevelstraat 54
5161 AE SPRANG-CAPELLE
T 0416-311778
E info@obsdekrullevaar.nl
Specialisatie(s):


Website: www.obsdekrullevaar.nl
Bestuur: www.stichtingbravoo.nl


Extra voorziening:
PLUSKLASSEN BRAVOO: De 3 Plusklassen van Bravoo willen een plek bieden waar hoogbegaafde kinderen zich (h)erkend voelen door de leerkracht en medeleerlingen. Er is aandacht voor het versterken van de denkvaardigheden; het analytisch denken, het creatief denken en het praktisch denken. Dit alles in een omgeving met gelijkgestemden. De Plusklassen bieden een aanvulling op het eigen schoolprogramma van hoogbegaafde kinderen in groep 5 t/m 8 van alle Bravooscholen die (op dit moment) niet voldoende bediend kunnen worden vanuit de basisondersteuning. Een van de Plusklassen is gevestigd in de Krullevaar. Lees meer »

OBS De Touwladder/OBS De Start

Basisonderwijs
Heiakker 34
5171 WS KAATSHEUVEL
T 0416-275254
E directie@obsdetouwladder.nl
Specialisatie(s):


Website: www.obsdetouwladder.nl
Bestuur: www.stichtingbravoo.nl


Extra voorziening:
PLUSKLASSEN BRAVOO: De 3 Plusklassen van Bravoo willen een plek bieden waar hoogbegaafde kinderen zich (h)erkend voelen door de leerkracht en medeleerlingen. Er is aandacht voor het versterken van de denkvaardigheden; het analytisch denken, het creatief denken en het praktisch denken. Dit alles in een omgeving met gelijkgestemden. De Plusklassen bieden een aanvulling op het eigen schoolprogramma van hoogbegaafde kinderen in groep 5 t/m 8 van alle Bravooscholen die (op dit moment) niet voldoende bediend kunnen worden vanuit de basisondersteuning. Een van de Plusklassen is gevestigd in de Touwladder. Lees meer »

OBS Van der Heijden

Basisonderwijs
Mendelsohnstraat 59
5144 GE WAALWIJK
T 0416-336858
E info@obsvdheijden.nl
Specialisatie(s):


Website: www.obsvdheijden.nl
Bestuur: www.stichtingbravoo.nl

RKBS De Blokkendoos

Basisonderwijs
Ecliptica 26
5175 XJ LOON OP ZAND
T 0416-362335
E infoblokkendoos@bsdeblokkendoos.nl
Specialisatie(s):


Website: www.bsdeblokkendoos.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl

SBO Het Zilverlicht

Speciaal Basisonderwijs (SBO)
Rembrandtpark 67
5143 GH WAALWIJK
T 0416-334411
E infohetzilverlicht@leerrijk.nl
Specialisatie(s):


Website: www.sbozilverlicht.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl


Extra voorziening:
TAALLOKAAL WAALWIJK: Het Zilverlicht biedt twee dagdelen per week extra taalonderwijs in de vorm van specifiek passend taalaanbod. Leerlingen worden in groepjes of individueel geholpen door de leerkracht van Auris en de logopedist van Het Zilverlicht. Er wordt middels Klasbord en een leerling journaal bewust gewerkt aan de transfer naar de klas/ school waar de leerling is ingeschreven. Het is de bedoeling om hetgeen wat in de setting wordt aangeboden en geoefend in de klas op te pakken zodat alle leerlingen in de klas hier profijt van hebben. De voorziening is bedoeld voor kleuters binnen Stichting Leerrijk! die een cluster 2 indicatie hebben in de vorm van een licht of medium arrangement. Daarnaast mogen er in de Taalklas kleuters aansluiten die net niet in aanmerking komen voor een arrangement cluster 2. Lees meer »

RKBS Meerdijk

Basisonderwijs
Frans Halslaan 17
5143 GJ WAALWIJK
T 0416-563963
E directie@meerdijk.nl
Specialisatie(s):


Website: www.meerdijk.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl

RKBS Besoyen

Basisonderwijs
Van Duvenvoordestraat 13
5141 BP WAALWIJK
T 0416-560525
E dir@bsbesoyen.nl
Specialisatie(s):


Website: www.bsbesoyen.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl

RKBS Pieter Wijten

Basisonderwijs
Kastanjestraat 2
5143 CZ WAALWIJK
T 0416-650211
E info@pieterwijten.nl
Specialisatie(s):


Website: www.pieterwijten.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl


Extra voorziening:
BREINRIJK!: Vier bovenschoolse plusklassen bieden een dagdeel in de week aanvullend onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen, dat recht doet aan hun (hoog)begaafdheid. Naast verrijking in de groep en op de eigen school wordt er een derde niveau van verrijking gerealiseerd, waar ontwikkelingsgelijken elkaar kunnen ontmoeten om te leren denken, leren leven en leren leren. Breinrijk! is bedoeld voor (hoog)begaafde leerlingen in groep 5 en 6 van Leerrijk!-scholen. De Breinrijk!-groepen zijn gevestigd in Bs. de Kinderboom en Bs. Pieter Wijten op woensdag- en vrijdagochtend. Lees meer »

RKBS De Lage Weijkens

Basisonderwijs
Doelen 1
5175 CP LOON OP ZAND
T 0416-361594
E info@delangeweijkens.nl
Specialisatie(s):


Website: www.delageweijkens.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl

RKBS De Kinderboom

Basisonderwijs
Vecht 15
5172 BS KAATSHEUVEL
T 0416-279280
E directie@kinderboom.nl
Specialisatie(s):


Website: www.kinderboom.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl


Extra voorziening:
BREINRIJK!: Vier bovenschoolse plusklassen bieden een dagdeel in de week aanvullend onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen, dat recht doet aan hun (hoog)begaafdheid. Naast verrijking in de groep en op de eigen school wordt er een derde niveau van verrijking gerealiseerd, waar ontwikkelingsgelijken elkaar kunnen ontmoeten om te leren denken, leren leven en leren leren. Breinrijk! is bedoeld voor (hoog)begaafde leerlingen in groep 5 en 6 van Leerrijk!-scholen. De Breinrijk!-groepen zijn gevestigd in Bs. de Kinderboom en Bs. Pieter Wijten op woensdag- en vrijdagochtend. Lees meer »

RKBS De Vaert

Basisonderwijs
Van Heeswijkstraat 55
5171 KJ KAATSHEUVEL
T 0416-272166
E info@vaert.nl
Specialisatie(s):


Website: www.vaert.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl

RKBS Baardwijk

Basisonderwijs
Balade 7
5142 WX WAALWIJK
T 0416-760136
E info@bsbaardwijk.nl
Specialisatie(s):


Website: www.bsbaardwijk.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl


Extra voorziening:
ZOMERSCHOOL: In samenwerking met de gemeente, het Kunstencentrum, de bibliotheek, Mikz kinderopvang en de basisscholen Baardwijk en Teresia van het bestuur Leerrijk! wordt een uitdagend aanbod verzorgd voor kinderen van groep 4 t/m 6; De zomerschool! De zomerschool duurt een midweek (ma t/m vr) en is gericht op het vergroten van de taalvaardigheid en de woordenschat. Door het aanbod uit te voeren in de vorm van een project, kan de verbinding gemaakt worden met verschillende vakgebieden en kan het kind zich breed ontwikkelen. Het aanbod wordt op een betekenisvolle manier aangeboden in de vorm van de 21e -eeuwse vaardigheden, zoals onderzoekend leren. Lees meer »

De Veste

Basisonderwijs
Prins Bernhardstraat 3
5165 TH WASPIK
T 0416-315000
E info@bsdeveste.nl
Specialisatie(s):


Website: www.bsdeveste.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl

BS Pater van der Geld

Basisonderwijs
Max Bruchstraat 8
5144 GJ WAALWIJK
T 0416-561738
E directie@patervdgeld.nl
Specialisatie(s):


Website: www.patervdgeld.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl

RKBS Theresiaschool

Basisonderwijs
Gasthuisstraat 9
5171 GC KAATSHEUVEL
T 0416-540939
E directie@theresia-kaatsheuvel.nl
Specialisatie(s):


Website: www.theresia-kaatsheuvel.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl

BS De KlimOp

Basisonderwijs
Anjerstraat 4a
5171 BM KAATSHEUVEL
T 0416-272777
E directie@klimop-bs.nl
Specialisatie(s):


Website: www.klimop-bs.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl

BS De Vrijhoeve

Basisonderwijs
Heggewikke 23-25
5161 XS SPRANG-CAPELLE
T 0416-543350
E dir@bsdevrijhoeve.nl
Specialisatie(s):


Website: www.bsdevrijhoeve.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl

KBS Olof Palme

Basisonderwijs
Aziëlaan 49
5152 JB DRUNEN
T 0416-320082
E info@olof-palme.nl
Specialisatie(s):


Website: www.olof-palme.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl

OBS De Wilgen

Basisonderwijs
Van Limburg Stirumlaan 2
5252 AW VLIJMEN
T 073-5114178
E info@dewilgenvlijmen.nl
Specialisatie(s):


Website: www.dewilgenvlijmen.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl

BS De Duinsprong

Basisonderwijs
Schimmelpennickstraat 22
5151 CL DRUNEN
T 0416-320281
E info@deduinsprong.nl
Specialisatie(s):


Website: www.deduinsprong.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl

Kindcentrum Wereldwijs

Basisonderwijs
Beukstraat 13
5151 ZK DRUNEN
T 0416-373594
E
Specialisatie(s):


Website: www.bsdebolster.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl


Extra voorziening:
BOSBESSENSCHOOL: De Bosbessenschool wil onderwijs realiseren in een duurzame, natuurlijke omgeving waarbij hoofd, hart en ziel in balans zijn. Vanaf januari 2017 wordt deze onderwijsfilosofie in samenhang met Leren met Ouders in praktijk gebracht op De Rode Bosbes in Drunen. Doelgroep: Leerlingen met verbinding tussen hoofd, hart en ziel. Lees meer »

BS De Dromenvanger

Basisonderwijs
Kasteellaan 40
5256 GV HEUSDEN
T 0416-665144
E info@bsdedromenvanger.nl
Specialisatie(s):


Website: www.basisschooldedromenvanger.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl

Johannes Paulusschool

Basisonderwijs
Demer 19
5256 AB HEUSDEN
T 0416-665211
E info@jpsheusden.nl
Specialisatie(s):


Website: www.jpsheusden.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl

RKBS Het Palet

Basisonderwijs
Jan Steenstraat 2a
5251 NG VLIJMEN
T 073-5130514
E info@paletvlijmen.nl
Specialisatie(s):


Website: www.paletvlijmen.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl

KBS De Vijfhoeven

Basisonderwijs
Kuijperlaan 2
5252 BS VLIJMEN
T 073-5117656
E directie@vijfhoeven.nl
Specialisatie(s):


Website: www.vijfhoeven.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl

OBS JongLeren

Basisonderwijs
Irissenstraat 2
5151 TN DRUNEN
T 0416-373363
E info@obsjongleren.nl
Specialisatie(s):


Website: www.obsjongleren.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl

KBS De Bussel

Basisonderwijs
Wilhelminastraat 19c
5251 ER VLIJMEN
T 073-5113042
E info@debussel.nl
Specialisatie(s):


Website: www.debussel.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl


Extra voorziening:
LEREN MET OUDERS: De Partnerschapschool biedt samenwerking tussen school en ouders die hun kind intensiever willen helpen bij het leren. Dat kan tijdens lesuren of na school. Voor 1 of meerdere vakken. Ouders kunnen ervoor kiezen om dit een langere of kortere tijd te doen. Ouders geven hun kind geen les, maar worden aangestuurd door de leraar. De leraar coacht ouders, samen stellen ze leerdoelen en is er regelmatig overleg. De Partnerschapschool is bedoeld voor leerlingen en hun ouders van Scala-scholen. Lees meer »

KBS Th. J. Rijken

Basisonderwijs
Hertog Janstraat 16
5154 AL ELSHOUT
T 0416-320800
E info@bs-rijken.nl
Specialisatie(s):


Website: www.bs-rijken.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl

KBS De Lambertus

Basisonderwijs
Mari van Eschstraat 2
5254 JE HAARSTEEG
T 073-5114666
E info@lambertusschool.nl
Specialisatie(s):


Website: www.lambertusschool.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl

KBS Athena

Basisonderwijs
Johan de Wittstraat 11
5151 CK DRUNEN
T 0416-320880
E athena@scalascholen.nl
Specialisatie(s):


Website: www.athena-onderwijs.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl


Extra voorziening:
ATHENA ONDERWIJS: Athena-Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen is een fulltime onderwijsvoorziening van Scala voor kinderen die vanwege een cognitief talent meer uitdaging nodig hebben en geen passend onderwijsaanbod krijgen binnen het reguliere onderwijs. De voorziening is toegankelijk voor alle leerlingen met een IQ van 130 en hoger. Lees meer »

KBS ’t Kompas

Basisonderwijs
Nieuwkuijksestraat 98
5253 AJ NIEUWKUIJK
T 073-5113165
E gerrit-jan.boomaars@scalascholen.nl
Specialisatie(s):


Website: www.kbs-hetkompas.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl

De Koningsschool

Basisonderwijs
Rembrandtlaan 18
5161 ES SPRANG-CAPELLE
T 0416-274145
E info@dekoningsschool.nl
Specialisatie(s):


Website: www.dekoningsschool.nl
Bestuur:

PCBS De Bron

Basisonderwijs
Nieuwevaart 1
5161 AN SPRANG-CAPELLE
T 0416-315390
E directie@pcbsdebron.nl
Specialisatie(s):


Website: www.pcbsdebron.nl
Bestuur:

CBS De Hoeksteen

Basisonderwijs
Kerkverreweide 61
4261 LL WIJK EN AALBURG
T 0416-692101
E info@dehoeksteencbs.nl
Specialisatie(s):


Website: www.dehoeksteencbs.nl
Bestuur:

OBS J. Henri Dunant

Basisonderwijs
Tulpstraat 9
4261 CL WIJK EN AALBURG
T 0416-691621
E info@obs-henridunant.nl
Specialisatie(s):


Website: www.obs-henridunant.org
Bestuur: www.soo-lva.nl

OBS Den Biekûrf

Basisonderwijs
Broeksestraat 4a
4269 VA BABELONIËNBROEK
T 0416-351622
E info@denbiekurf.nl
Specialisatie(s):


Website: www.biekurf.nl
Bestuur: www.soo-lva.nl

OBS Prins Willem Alexanderschool

Basisonderwijs
Nieuwe Steeg 6
4266 EH EETHEN
T 0416-351643
E info@pwaschooleethen.nl
Specialisatie(s):


Website: www.pwaschooleethen.nl
Bestuur: www.soo-lva.nl

CBS De Ark

Basisonderwijs
Dorpsstraat 62
4268 GG MEEUWEN
T 0416-352341
E directie@cbsmeeuwen.nl
Specialisatie(s):


Website: www.cbsmeeuwen.nl
Bestuur: www.destroming.eu

CBS Het Fundament

Basisonderwijs
Van der Beekstraat 14-16
4265 HS GENDEREN
T 0416-355074
E directie@het-fundament.nl
Specialisatie(s):


Website: www.het-fundament.nl
Bestuur: www.destroming.eu

SBO De Leilinde

Speciaal Basisonderwijs (SBO)
Kasteellaan 41
5142 EN HEUSDEN
T 0416-339483
E sbodeleilinde@wvoranje.nl
Specialisatie(s):


Website: www.deleilindesbo.nl
Bestuur: www.stichtingwillemvanoranje.nl


Extra voorziening:
MERELGROEP De Merelgroep is een kleine groep van 7 à 8 (voornamelijk) zeer moeilijk lerende leerlingen. Zij krijgen extra zorg en begeleiding. Zij volgen een deel van het onderwijs in deze groep en deels in een andere - bij de leeftijd passende - groep. De leerlingen in de Merelgroep zijn in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar en hebben een ondersteuningsbehoefte op het gebied van de leerbaarheid. Lees meer »

Juliana van Stolbergschool

Basisonderwijs
Woeringenlaan 20
5144 CJ WAALWIJK
T 0416-332287
E administratie.jvs@wvoranje.nl

De Vlechter

Basisonderwijs
Constantijn Huygensstraat 1
5251 LW VLIJMEN
T 073-5184344
E info@bsdevlechter.nl
Specialisatie(s):


Website: www.bsdevlechter.nl
Bestuur: www.leijestroom.nl

CBS De Rank

Basisonderwijs
Willem de Zwijgerstraat 29
5161 HB SPRANG-CAPELLE
T 0416-273311
E info@cbderank.nl
Specialisatie(s):


Website: www.cbderank.nl
Bestuur:

CBS De Brug

Basisonderwijs
Het Vaartje 8
5165 NB WASPIK
T 0416-311379
E info@cbsdebrug.nl
Specialisatie(s):


Website: www.cbsdebrug.nl
Bestuur:

Teresiaschool

Basisonderwijs
Wilhelminastraat 6
5141 HK WAALWIJK
T 0416-563668
E g.janssen@teresiaschool.nl
Specialisatie(s):


Website: www.teresiaschool.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl


Extra voorziening:
ZOMERSCHOOL: In samenwerking met de gemeente, het Kunstencentrum, de bibliotheek, Mikz kinderopvang en de basisscholen Baardwijk en Teresia van het bestuur Leerrijk! wordt een uitdagend aanbod verzorgd voor kinderen van groep 4 t/m 6; De zomerschool! De zomerschool duurt een midweek (ma t/m vr) en is gericht op het vergroten van de taalvaardigheid en de woordenschat. Door het aanbod uit te voeren in de vorm van een project, kan de verbinding gemaakt worden met verschillende vakgebieden en kan het kind zich breed ontwikkelen. Het aanbod wordt op een betekenisvolle manier aangeboden in de vorm van de 21e -eeuwse vaardigheden, zoals onderzoekend leren. Lees meer »

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.