TAC

TAC staat voor Toelaatbaarheids- en Adviescommissie. Deze commissie geeft arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen af. Ook geeft de TAC onafhankelijk advies aan scholen. Meer informatie vindt u hier.

De commissie is een multidisciplinair team met een orthopedagoog, een orthopedagoog-generalist, een maatschappelijk werker en een onderwijskundige. 

De aanvraag wordt door school in afstemming met ouders voorbereid. Als het dossier ingediend wordt bij het samenwerkingsverband via het digitale systeem Tommy, controleert de ambtelijk secretaris of de aanvraag volledig is, oftewel ontvankelijk. Als dat het geval is, wordt het dossier in het systeem doorgezet naar de leden. Zij bereiden het dossier onafhankelijk van elkaar voor. Tijdens de zitting wordt het dossier met de deskundige bevoegd gezag besproken. Op basis van de dossiergegevens en het gesprek, vormt de commissie een advies. De directeur-bestuurder neemt het besluit. Een uitgebreide uitleg van de procedure is te vinden in het protocol werkwijze toelaatbaarheids- en adviescommissie.

De commissie bestaat uit een orthopedagoog, een orthopedagoog-generalist, een maatschappelijk werker en een onderwijskundige. Het bestuur van de reguliere school die de aanvraag indient, wordt vertegenwoordigd door de Deskundige Bevoegd Gezag (DBG). Scholen voor speciaal onderwijs laten hun intern begeleider aansluiten. In een enkel geval kunnen ouders ook aansluiten. Het gaat dan om situaties waarbij de visie van ouders op de aanvraag aanzienlijk verschilt dan de visie van school. Doorgaans zijn ouders niet aanwezig bij de vergadering.
In sommige gevallen kan het zijn dat de commissie een extern deskundige raadpleegt. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij spraak-/ taalproblematiek, als er kennis vanuit het voortgezet onderwijs gewend is of als er sprake is van ernstige medische problematiek.

Als de directeur-bestuurder een besluit genomen heeft, krijgt de aanvragende school hierover bericht. Zij geven aan ouders door wat het besluit van de commissie geweest is.

Dit kunt u kenbaar maken bij school op het moment dat de aanvraag ingediend wordt. De commissie maakt de inschatting of de visie van ouders op de aanvraag inderdaad wezenlijk verschilt van de visie van school, waardoor het horen van ouders gewenst is.

Het uitgangspunt van het samenwerkingsverband is dat ouders op school meegenomen worden in het hele proces, waardoor er in gezamenlijk overleg een aanvraag tot stand komt. Gelukkig is dat in de meeste gevallen ook mogelijk. Het kan echter voorkomen dat ouders en school het niet eens kunnen worden. School heeft de verplichting om passend onderwijs te bieden aan de leerling. Als zij dat zelf niet kunnen of met een arrangement niet kunnen, zijn zij verplicht een andere passende plaats te zoeken. Daarom kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat een school besluit om zonder toestemming van ouders een TLV of arrangement aan te vragen. Omdat de zorgplicht bij scholen ligt, is het bij wet vastgelegd dat dit zonder toestemming van ouders mogelijk is. Het bestuur waar de school onder valt, moet echter wel altijd toestemming geven voor deze aanvraag.

U kunt uw kind niet zelf aanmelden bij het samenwerkingsverband voor een TLV of een arrangement. Met de komst van Passend Onderwijs is deze taak verschoven naar de schoolbesturen.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.